Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення  міської ради

                                                                                                   27.09.2012 № 6/27-357                    

                                               ПОЛОЖЕННЯ

                   про відділ бухгалтерського обліку та звітності

                                  Соледарської міської ради

 

                                      І. Загальні положення

 

      1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України “ Про місцеве самоврядування у Україні ”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради та міському голові.

      2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції» ,  Бюджетним кодексом України,  актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької облдержадміністрації; стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO9001: 2009 і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів ; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської та Артемівської міських рад і їх виконавчих комітетів, розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ , яким регулюється  його організаційно-правовий статус,  штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 4 шт. одиниці:

начальник відділу   - 1 шт. од.

спеціаліст - економіст   - 1 шт. од.

спеціаліст – бухгалтер - 2 шт. од.

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

7.  Посадові інструкції працівників відділу , у тому числі начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються міським головою.

8. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку та печатки. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування , організаціями, установами, підприємствами , громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 Має  штамп „ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності” для засвідчування копій документів.

9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

10. Повне найменування відділу: Відділ бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Леніна, 3-А.

Тел. 442069, факс 442065, адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                        ІІ. Основні завдання відділу

 

12. Впровадження та підтримка в актуальному стані системи управління якістю , забезпечення надійного і результативного функціонування її процесів, прозорості, підвищення її результативності та задоволеності суб’єктів територіальної громади.

13. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на міському рівні.

14.Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку території Соледарської міської ради.

15. Складання проекту міського бюджету і подання його на розгляд виконкому міської ради для подальшого затвердження міською радою.

16. Здійснення контролю за виконанням доходної та видаткової частин бюджету , за використанням цільових фондів, утворених міською радою, а також інших норм чинного законодавства в межах наданих повноважень.

17. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності.
          18. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції iрезультати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

19. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
         20. Забезпечення контролю за наявністю iрухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів iкошторисів.
         21. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення iмобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

ІІІ. Функції  відділу

 

22. Надання адміністративних послуг щодо:

видачі довідокпро заробітну плату для обчислення пенсії;

видача довідок про підтвердження трудового стажу;

видача довідок про заробітну плату для отримання кредиту;

видача довідки про доходи;

видача довідки про середню заробітну плату (доход) (для розрахунку виплат на випадок безробіття).

          23. Здійснення:

          підготовки матеріалів для розгляду виконкомом міської ради, міською радою стану виконання міського бюджету;

          поточного  контролю за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
          поточного контролю за правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетних установ;
          поточного контролю за веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані Соледарській міській раді;
          аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробки та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організації та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.

24. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
            25. Участь в роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

         26. Забезпечення:

своєчасного подання звітності;

своєчасного та в повному обсязі перерахування податків та зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;

дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:
          використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;
          інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
         достовірністі та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
         повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
         зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
         користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетних установ, результати діяльності Соледарської міської ради та рух бюджетних коштів;

здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані Соледарській міській раді.

          27.Складання:

          проекту міського бюджету та відповідних розрахунків до нього, подання його на розгляд виконавчому комітету міської ради для подальшого затвердження міською радою;

          річного та квартальних звітів про виконання міського бюджету для затвердження та надання їх виконкому міської ради, міській раді;

          фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітністі (декларації) на підставі даних бухгалтерського обліку в порядку, встановленому законодавством.    

                                    ІV. Права працівників відділу

         27. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,  , установах ,організаціях , на підприємствах за дорученням керівництва міської ради;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію , а у разі потреби -   відповідні документи;

здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводитив установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботивідділу;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами;

готувати проекти договорів;

встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу підприємствами, організаціями, установами комунальної власності територіальної громади м. Соледара первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

           V. Організація роботи відділу

 

28. Робота відділу ведеться :

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, Настанови управління якістю Соледарської міської ради;

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

29. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділу і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

30.Відділ поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

 

           VІ. Взаємодія відділу

31. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних\інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради:

загальним відділом  щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію ; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ , ведення діловодства та архівної справи;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах, надання звітів про виконання планів роботи відділу та програми соціально-економічного розвитку;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів ; оформлення відпусток, відряджень;

3) фінансовим управлінням Артемівської міської ради щодо отримання методичної допомоги , обміну інформацією та відповідною документацією;

4) Державною казначейською службою щодо взяття бюджетних зобов’язань, їх реєстрації та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань; надання звітності;

5) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади , правоохоронними органами, підприємствами , організаціями та установами комунальної власності, а також з іншими підприємствами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

 VІІ. Відповідальність працівників відділу

 

32. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

33. За порушення трудовоїта виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика