Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського

голови

 

24.11.2011 № 229р

 

 

Положення

про юридичну службу Соледарської міської ради


 

Загальні положення

 

1. Це Положення регулює питання діяльності юридичної служби виконавчих органів Соледарської міської ради (далі - Служба).

2. Служба у своїй діяльності безпосередньо підпорядковується міському голові і за розподілом обов'язків керуючому справами виконкому міської ради.

3. Служба керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Мiнiстрiв України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи юридична служба керується актами Мiн'юсту.

4. Положення про юридичну службу міської ради затверджується розпорядженням міського голови.

5. функції, покладені на юридичну службу, виконує спеціаліст-юрисконсульт Соледарської міської ради.

6. Посадову інструкцію спеціаліста-юрисконсульта затверджує міський голова.

7. Юридична служба правами юридичної особи не володіє, свого бланку не має.

8. На період відсутності спеціаліста-юрисконсульта (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує особа, призначена розпорядженням міського голови.

9. Спеціаліст-юрисконсульт використовує гербову печатку Соледарської міської ради для посвідчення розпорядчо-організаційних документів, копій документів для надання до суду тощо.

10. Зміни та доповнення до цього положення розробляються спеціалістом-юрисконсультом, узгоджуються із керуючим справами виконкому, першим заступником міського голови, вносяться на підставі розпорядження міського голови.

 

 

Завдання та функції

 

Метою Служби є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Забезпечення систематичного обліку, зберігання законів України, підзаконних нормативних актів.

У межах своєї компетенції, Служба:

 

- Забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства;

- Перевіряє на відповідність чинному законодавству проекти рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови. Здійснює юридичну експертизу нормативно-правових актів, підготовлених відділами міської ради, і при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради, візує їх.

У разі невідповідності проекту рішення, розпорядження, законодавству, а також якщо внесені до нього Службою пропозиції не враховані, Служба, не візуючи проект, за необхідності подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міською радою, виконавчим комітетом, міським головою чи керівником виконавчого органу ради.

Внесення проектів рішень на розгляд міської ради, виконавчого комітету, видання розпоряджень міського голови без попереднього розгляду Службою не допускається.

- Представляє у встановленому законодавством порядку права та інтереси міської ради, виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

- Бере участь у розробці та підготовці проектів нормативних актів міської ради, її виконавчих органів та інших документів правового характеру;

- Надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради;

- Бере участь у розробці і дає правову оцінку проектам господарських договорів та інших правочинів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчих органів.

-Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, які обмежують права територіальної громади міста, повноваження Соледарської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб

- Сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами та ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

- Здійснює передбачені законодавством дії щодо легалізації міських громадських організацій шляхом реєстрації та повідомлення;

- За дорученням міського голови здійснює розгляд скарг, звернень, заяв, листів громадян з питань виконання законів України, порушення прав громадян. Здійснює прийом громадян з правових питань;

- Методологічно сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до комунальної власності територіальної громади міста, здійснює заходи щодо правового виховання населення міста, що передбачені Національною програмою розвитку правової освіти населення;

- Проводить разом з іншими виконавчими органами міської ради роботу по перегляду актів з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність

- Бере участь у застосуванні заходів правового впливу у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав міської ради.

- Веде претензійну та позовну роботу.

- Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати претензійної і позовної роботи, дані статистичної звітності, що характеризують стан законності в діяльності міської ради.

- Проводить правову експертизу проектів регуляторних актів, відповідно до Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

- Здійснює інші повноваження, покладені на Службу відповідно до чинного законодавства.

Права Служби

 

Відповідно до покладених завдань Служба має право:

- Представляти у встановленому законодавством порядку права та інтереси Соледарської міської ради, її виконавчих органів, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

- Одержувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Службу повноважень;

- Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних та інших документів, а також для розробки та здійснення заходів, які проводяться Службою;

- За дорученням керівництва брати участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою;

- За дорученням керівництва брати участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, давати правові висновки за фактами виявлених правопорушень.

- Надавати обов’язкові для виконання виконавчими органами міської ради та їх посадовими особами пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів Соледарської міської ради;

- Інформувати міського голову у разі покладання на Службу виконання роботи, що не відноситься до функцій Служби чи виходить за ъъ межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених на Службу завдань з метою вжиття відповідних заходів.

  • Здійснювати координацію правової роботи юристів комунальних підприємств, вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо її вдосконалення, вживати заходів до впровадження кращих форм і методів їх діяльності. Вносити пропозиції керівництву міської ради про притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяна шкода або завдані збитки, через неналежне виконання посадових обов’язків.

 

Взаємодія Служби

 

Служба взаємодіє з працівниками та структурними підрозділами міської ради, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями міста.

Організація роботи Служби

 

Служба представлена спеціалістом-юрисконсультом, який призначається на посаду міським головою відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

На посаду спеціаліста-юрисконсульта призначається особа з вищою юридичною освітою за освiтньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі не менш як три роки або за фахом в інших сферах не менш як чотири роки.

Підвищення кваліфікації спеціаліста-юрисконсульта здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

Покладення на юридичну Службу обов'язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

Діловодство Служби здійснюється відповідно до Регламентів Соледарської міської ради, її виконавчих органів та відповідно до номенклатури справ Соледарської міської ради.

 

Відповідальність

 

Спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність за належне виконання, покладених на Службу даним положенням повноважень, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

За порушення трудової дисципліни, вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших законодавчих актів України спеціаліст-юрисконсульт несе відповідальність відповідно до норм діючого законодавства.

 

 

   

Яндекс.Метрика