Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

27.09.2012 № 6/27-362

 

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Служба у справах дітей Соледарської міської ради (далі – служба) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно до Закону України “ Про місцеве самоврядування у Україні ”. Служба є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов»язків заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів .

 

2. Головною метою служби є задоволення потреб територіальної громади через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

 

3. Служба у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, постановою Кабінету Міністрів України «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов»язаної із захистом прав дитини», актами Президента України , Кабінету Міністрів України; стандартом системи управління якістю ДСТУ ISO 9001: 2009 і документацією системи управління якістю Соледарської міської ради; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської та Артемівської міських рад і їх виконавчих комітетів, розпорядженнями Соледарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

 

4. Положення про службу, яким регулюється його організаційно-правовий статус, штатна чисельність служби затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці служби затверджується розпорядженням міського голови.

 

5. Загальна чисельність служби становить – 1 шт. одиниця- начальник служби у справах дітей.

6. Працівники служби призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

 

7. Посадові інструкції працівників служби розробляються начальником служби та затверджуються за розподілом обов»язків заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів.

 

8. Служба правами юридичної особи не володіє, має круглу печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп. Для листування з органами державної влади, органами місцевого самоврядування , організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується особистий бланк служби у справах дітей Соледарської міської ради.

 

9. Ліквідація та реорганізація служби здійснюється на підставі рішення Соледарської міської ради .

 

10. Повне найменування служби: Служба у справах дітей Соледарської міської ради.

 

11. Юридична адреса служби: 84545, Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Леніна, 3-А.

Тел (0627) 442557 , факс (0627) 442065, адреса електронної пошти E-mail: solerada@mail.ru.

 

ІІ. Основні завдання служби

 

12. Впровадження та підтримка в актуальному стані системи управління якістю, забезпечення надійного і результативного функціонування її процесів, прозорості, підвищення її результативності та задоволеності суб»єктів територіальної громади.

 

13. Реалізація на території міської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

14. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

 

15. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання бездоглядності та безпритульності.

16. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, сприяння їх усиновленню, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї .

 

17. Ведення державної статистики щодо дітей.

 

18. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

 

19. Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 

20. Влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, до державних закладів на повне державне утримання, сприяння усиновленню.

 

21. Забезпечення збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти.

 

22. Підготовка інформаційно – аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

23. Визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території міської ради становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

 

24. Приймає участь в веденні єдиної електронної системи обліку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, та осіб, які бажають взяти їх на виховання, в Єдиний інформаційно – аналітичній системі «Діти» (ЄІАС «Діти»).

 

ІІІ. Функції служби

 

25. Надання адміністративних послуг:

1) надання дозволу на укладання договорів купівлі-продажу, міни, дарування житла, яке належить на праві приватної власності (користування) малолітній (неповнолітній) дитині;

2) надання дозволу на укладання договору про припинення права на аліменти, у зв’язку з передачею права власності на житло малолітній (неповнолітній) дитині;

3)визначення місця проживання дитини (встановлення порядку побачення) з одним з батьків при розірванні шлюбу батьків;

4) надання статусу дитини – сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування;

5) призначення опіки (піклування) над малолітньою (неповнолітньою) дитиною;

6) надання дозволу на відрахування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування з навчальних закладів;

7) влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в державний заклад на повне державне утримання;

8) надання дозволу на тимчасове користування житлом, яке належить на праві приватної власності дітям – сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування;

9) створення прийомних сімей та влаштування в них на виховання та спільне проживання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

10) надання дозволу на розподіл особових рахунків квартири (житлового будинку), право власності (користування) яким має малолітня (неповнолітня) дитина.

11) у межах своїх повноважень надає консультації, правову допомогу громадянам, підприємствам, установам і організаціям усіх форм власності, громадським організаціям щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

 

26.Організовує розроблення і здійснення на території міської ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального та духовного розвитку , запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

 

27. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

 

28. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами міської ради, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність , запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

 

29. Веде облік дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до прийомних сімей, будинків сімейного типу, складає відповідні накази служби про взяття на облік та зняття з обліку дітей відповідної категорії.

30. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна , а також акт обстеження житлово – побутових умов потенційного опікуна, піклувальника.

 

31. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяця після встановлення опіки та піклування .

 

32. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу.

 

33. Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність.

 

34. Забезпечує доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Соледарської міської ради, консультацій під час оформлення запитів у межах повноважень відповідно до встановленого порядку.….

 

35.Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.:

 

ІУ. Права служби:

36. Служба у межах компетенції має право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти інтереси дітей в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, судах, установах, організаціях , на підприємствах усіх форм власності;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію , а у разі потреби - відповідні документи;

здійснювати перевірки підприємств, установ та організацій навчальних закладів міста щодо умов роботи працівників молодше 18 років, стану виховної роботи з дітьми;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи служби;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами;

звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень, вживати заходи щодо соціального захисту дітей;

порушувати перед органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, неодноразово залишали сім'ю та навчальні заклади;

влаштовувати дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, сприяти усиновленню;

вести справи з опіки, піклування над дітьми;

вести справи дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов , які призвели до порушень, вживати заходів до усунення таких причин;

порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, дітей та молоді;

проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

відвідувати дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання ї роботи;


 

У. Організація роботи служби

 

37. Робота служби ведеться :

відповідно до Політики та цілі у сфері якості, Настанови управління якістю Соледарської міської ради;

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій служби;

 

згідно з номенклатурою справ служби, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів;

 

38. Службу очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю службою і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

 

39. Служба поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

 

УІ. Взаємодія служби

40. При вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіє з:

 

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних\інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

 

2) виконавчими органами Соледарської міської ради:

загальним відділом щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію ; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ , ведення діловодства та архівної справи;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи відділу, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів ; оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення;

 

3) службою у справах дітей Управління молодіжної політики та у справах дітей Артемівської міської ради щодо отримання методичної допомоги , обміну інформацією та відповідною документацією;

 

4) управлінням праці та соціального захисту населення Артемівської міської ради щодо обміну інформацією та відповідною документацією;

 

5) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади , правоохоронними органами, підприємствами , організаціями та установами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

 

УІІ. Відповідальність служби

 

41. Працівники служби несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов»язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

 

42. За порушення трудовоїта виконавської дисципліни працівники служби несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Яндекс.Метрика