Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

УКРАЇНА

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

СОЛЕДАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

 

23.08.2017 № 54  

м. Соледар

 

Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з використанням програмно-цільового методу

 

Відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України, п.18 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», Положення про фінансове управління Соледарської міської ради,затвердженого рішенням міської ради від 29.12.2016 № 7/1-31 та з метою врахування особливостей складання проектів місцевих бюджетів

 

НАКАЗУЮ: 

1.                Затвердити Інструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з використанням програмно-цільового методу (додається).

2.                Заступнику начальника фінансового управління – начальнику бюджетного відділу (Глущенко Т.І.) забезпечити в установленому порядку оприлюднення наказу та Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з використанням програмно-цільового методу (Додатки 1-3).

3.                Даний наказ набирає чинності з дати оприлюднення.

4.                Рекомендувати головним розпорядникам бюджетних коштів керуватись Інструкцією з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з використанням програмно-цільового методу.

5.                Контроль за виконанням наказу та Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з використанням програмно-цільового методу покласти на заступника начальника фінансового управління – начальника бюджетного відділу Глущенко Т.І.

 

 

 

Начальник фінансового управління                                            Ю.С. Бондарєв

 

 

Ознайомлені:

__________Т.І. Глущенко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління

Соледарської міської ради

23.08.2017 року № 54

 

 

Інструкція

з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів бюджету Соледарської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки з використанням програмно-цільового методу

 

І.Загальні положення

 

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу України та наказу Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року      № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» і визначає механізм розрахунку показників проекту міського бюджету на плановий бюджетний період (далі – проект міського бюджету) та прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – проект міського бюджету); встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2. Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає його до фінансового управління Соледарської міської ради в паперовому та електронному вигляді за формами:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018-2020 роки: загальний (Форма 2018-1);

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018-2020 роки: індивідуальний (Форма 2018-2);

    БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2018-2020 роки: додатковий (Форма 2018-3).

1.3.Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форми 2018-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма 2018-3.

1.4. Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої.

1.5. Граничний обсяг видатків загального фонду бюджету на плановий рік та індикативні прогнозні показники обсягів видатків загального фонду на наступним за плановим два бюджетні періоди доводяться до головного розпорядника загальними сумами, що дає можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності.

1.6. Обсяги видатку спеціального фонду визначаються головним розпорядником самостійно відповідно до юридичних підстав для утворення і використання спеціального фонду. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ з урахуванням внесених змін.

Під час заповнення бюджетних запитів у частині спеціального фонду на плановий рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з фактичних надходжень у минулому та поточному бюджетних періодах.

1.7. Звітні показники за попередній рік та показники, затверджені на поточний рік, повинні бути приведені у відповідність до класифікації доходів, фінансування, економічної класифікації видатків та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, якщо такі були внесені протягом попереднього та поточного років до цих видів бюджетної класифікації.

З метою співставлення та аналізу показників видатків та кредитування за різні бюджетні періоди звітні показники за попередній рік та показники, затверджені на поточний рік, мають бути розподілені за бюджетними програмами планового року.

У разі змін у структурі бюджетних програм головного розпорядника та відсутності відповідної бюджетної програми у плановому році (зокрема внаслідок припинення дії окремих бюджетних програм):

-           затверджені показники наводяться за окремими бюджетними програмами (згідно рішенням про міський бюджетна поточний рік з урахуванням внесених змін);

-           звітні показники мають бути розподілені за бюджетними програмами поточного року, а за відсутності відповідних бюджетних програму поточному році – наводяться за окремими бюджетними програмами.

1.8.Для заповнення форм бюджетного запиту на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди використовуються дані звіту за попередній рік, поданого органами Державної казначейської служби, та показники, затверджені розписом міського бюджету на поточний рік (з урахуванням внесених змін) станом на 01.09.2017 року.

1.9. Визначення обсягів видатків загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за планом два бюджетні періоди за бюджетними програмами який повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника, з урахуванням пріоритетів своєї діяльності на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди. Також потрібно враховувати необхідність зменшення заборгованості минулих бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобовя'заннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

1.10. Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть розрахунок обсягу видатків загального фонду бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди, структура якого відповідає вимогам щодо підготовки бюджетних запитів, фінансове управління міської ради має право повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог. У разі невиконання головним розпорядником цих вимог, фінансове управління міської ради має право самостійно внести необхідні зміни у бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.

1.11. Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.

1.12. У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту, що є бюджетним правопорушенням, фінансове управління міської ради відповідно до статей 111 та 116-118 Бюджетного кодексу України, може складати протокол про бюджетне правопорушення і застосовувати до головного розпорядника відповідні заходи впливу.

1.13. У разі надання необґрунтованої інформації або з порушенням вимог щодо підготовки бюджетних запитів та цієї Інструкції може бути  прийняте рішення про неврахування бюджетного запиту до проекту міського бюджету на плановий рік та прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди.

 

ІІ. Порядок заповнення Форми 2018-1

 

2.1. Форма 2018-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльність головного розпорядника і розподілу граничного обсягу за бюджетними програмами.

2.2. У Формі 2018-1 зазначається мета діяльності головного розпорядника, спрямована на досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку міста і визначена планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди, здійснюється розподіл видатків за бюджетними програмами.

Інформація що наводиться у Формі 2018-1, має у повній мірі характеризувати діяльність головного розпорядника, охоплювати всі сфери, у яких він забезпечує реалізацію політики виконавчих органів Соледарської міської ради, висвітлювати найбільш суттєво значущі результати його діяльності та враховувати відповідні показники діяльності виконавців, робота яких організовується та координується відповідним головним розпорядником.

2.3. У пункті 1 зазначається код відомчої класифікації видатків та найменування головного розпорядника.

У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації політики виконавчих органів Соледарської міської ради у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з урахуванням таких критеріїв:

-           чітке формування та лаконічне викладення;

-           спрямованість на досягнення певного результату;

-           охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника.

2.4. У пунктах 3 та 4 зазначаються видатки загального та спеціального фондів міського бюджету за бюджетними програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм:

-  у графі 1-3 зазначаються код та найменування бюджетної програми, відповідальний виконавець бюджетної програми;

-  у графі 4 (звіт) – касові видатки відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-  у графі 5 (затверджено , з урахуванням змін на 01.09.2017) – бюджетні асигнування загального фонду (спеціального фонду), затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням змін на 01.09.2017;

-  у графі 6-8 (проект, прогноз) – розподіл прогнозного обсягу видатків.

 

ІІІ. Порядок заповнення Форми 2018-2

 

3.1. Форма 2018-2 призначена для наведення детальної інформації з обґрунтуваннями щодо показників, передбачених за кожною бюджетною програмою.

3.2. При заповненні Форми 2018-2 :

- доходи та фінансування спеціального фонду наводяться відповідно за класифікацією доходів бюджету за типом боргового зобов'язання;

- видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету: 2110, 2120, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2260, 2270, 2281, 2282, 2400, 2610, 2620, 2630, 2700, 2800, 3110, 3120, 3130, 3140, 3150, 3160, 3210, 3220, 3230, 3240, 9000;

3.3 У пунктах 1-3 визначаються відповідно код відомчої класифікації видатків, найменування головного розпорядника та відповідального виконавця, код та найменування бюджетної програми.

3.4. У пункті 4 зазначаються мета та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми :

- у пункті 4.1 – мета бюджетної програми та строки її реалізації;

- у пункті 4.2. – нормативно-правові акти, які є підставою для реалізації бюджетної програми.

Мета бюджетної програми визначається відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України  від 26 серпня 2016 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Інформація , що наводиться у пункті 4 цієї форми, повинна узгоджуватися з інформацією, наведеною у пункті 2 Форми 2018-1.

3.5. У пункті 5 зазначаються усі надходження для виконання бюджетної програми.

У рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графі 4,8,12 підпункті 5.1 та рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графі 4,8 підпункті 5.2 автоматично проставляються показники, наведені у графах 4,5,6,7,8 пункту 3 Форми 2018-1 у рядку відповідної бюджетної програми.

Показники спеціального фонду зазначаються за кожним видом надходжень:

1)      власні надходження бюджетних установ:

-           плата за послуги, що  надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код класифікації доходів  бюджету 25010100);

-           надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код класифікації доходів бюджету 25010200);

-           плата за оренду майна бюджетних установ (код класифікації доходів бюджету 25010300);

-           надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (код класифікації доходів бюджету 25010400);

-           благодійні внески, гранти та дарунки (код класифікації доходів бюджету 25020100);

-           кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код класифікації доходів бюджету 25020200).

Власні надходження бюджетних установ визначаються головним розпорядником за наявності підстави, про яку обов'язкову робиться посилання при заповненні пункту 15. При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною статті 13 Бюджетного кодексу України;

2)      інші доходи спеціального фонду, визначені рішеннями міської ради про міський бюджет на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається утримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

3)      кошти, залучені для реалізації інвестиційних програм (проектів) (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 401000);

4)      кошти, що передаються із загального фонду (бюджету розвитку) класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602400).

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень за різниці між залишками бюджетних коштів на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

У графі 5 підпункті 5.1 (звіт) зазначаються надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми відповідно до звіту за попередній бюджетний період.

У графі 9 підпункту 5.1 (затверджено з урахуванням змін на 01.09.2017) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на поточний бюджетний період.

У графі 13 підпункту 5.1 (проект) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на плановий бюджетний період.

У графі 5 та 9 підпункту 5.2 (прогноз) – надходження спеціального фонду для виконання бюджетної програми на наступні за плановим два бюджетні періоди.

3.6. У пункті 6 зазначаються видатки (підпункт 6.1) на плановий бюджетний період та видатки (підпункт 6.2) на наступні за плановим два бюджетні періоди та економічною класифікацією видатків бюджету:

- у графі 4 підпункту 6.1 (звіт) зазначаються касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 5 підпункту 6.1 – касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

- у графі 8 підпункту 6.1 (затверджено з урахуванням змін на 01.09.2017) – бюджетні асигнування загального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01.08.2017;

- у графі 9 підпункту 6.1. (затверджено з урахуванням змін на 01.09.2016) - бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін на 01.09.2017;

-  у графі 12 підпункту 6.1 (проект) видатки загального фонду на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу І цієї Інструкції;

-  у графі 13 підпункту 6.1 (проект)- видатки спеціального фонду, які передбачаються на плановий бюджетний період, розраховані відповідно до розділу І цієї Інструкції;

-  у графах 4 і 8 підпункту 6.2 (прогноз) – видатки загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди, розраховані відповідно до розділу І цієї Інструкції;

-  у графах 5 і 9 підпункту 6.2 (прогноз) – видатки спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди , розраховані відповідно до розділу І цієї Інструкції.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4,8,12 підпункту 6.1 повинні дорівнювати показникам у графах 4,5,6 пункту 3 Форми 2018-1 для відповідної бюджетної програми і показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4,8,12 підпункту 5.1 пункту 5 Форми 2018-2.

3.7. У пункті 7 наводиться перелік основних завдань головного розпорядника у кожній сфері за загальним та спеціальним фондами, виконання яких забезпечує реалізацію бюджетної програми.

Завдання головного розпорядника передбачає визначення етапів та шляхів досягнення мети головного розпорядника за допомогою найбільш ефективних методів та оптимальних рішень.

Завдання мають відповідати таким критеріям: зв'язок з метою діяльності головного розпорядника; оцінювання за допомогою показників результату; чітко сформульовані, конкретні та реалістичні.

Кількість завдань, як правило, не повинна перевищувати трьох.

У пункті 7.1 визначаються викатка на плановий бюджетний період за завданнями:

-  у графі 3 (звіт) – касові видатки загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-  у графі 4 (звіт) – касові видатки спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-  у графі 5 (звіт) – касові видатки бюджетного розвитку спеціального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-           у графі 7 (затверджено з урахуванням змін на 01.09.2016) – бюджетні асигнування загального фонду на поточний бюджетний період, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01.09.2017);

-           у графі 8 (затверджено з урахуванням змін на 01.09.2017) – бюджетні асигнування спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01.09.2017);

-           у графі 9 (затверджено з урахуванням змін на 01.09.2017) – бюджетні асигнування бюджету розвитку спеціального фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний період, з урахуванням внесених змін на 01.09.2017);у графі 11 (проект) – видатки загального фонду на плановий бюджетний період;

-           у графі 12 (проект) – видатки спеціального фонду на плановий бюджетний період;

-           у графі 13 (проект) – видатки бюджету розвитку спеціального фонду на плановий бюджетний період;

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3,7,11 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 4,5,6 пункту 3 Форми 2017-1 для відповідної бюджетної програми, показникам у рядку «ВСЬОГО» у графах 4,8,12 підпункту 7.1 повинні дорівнювати показникам у графах 4,5,6 пункту 4 Форми 2018-1.

У пункті 7.2 зазначаються видатки у наступних за плановим двох бюджетних періодах в розрізі завдань:

-           у графах 3,7 (прогноз) зазначаються видатки загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди ;

-           у графах 4,8 (прогноз) – видатки спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 3,7 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 7,8 пункту 3 Форми 2017-1 для відповідної бюджетної програми, показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 4,8 підпункту 7.2 повинні дорівнювати показникам у графах 7,8 пункту 4 Форми 2018-1.

3.8. У пункті 8 наводяться результативні показники бюджетної програми за попередній поточний, на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Результативні показники бюджетної програми визначаються з дотриманням загальних вимог до визначення результативних показників бюджетної програми, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми» із змінами та доповненнями.

Перелік результативних показників щодо бюджетної програми розробляється головними розпорядниками відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» із змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 року за № 945/18240, від 01.06.2010 № 298/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм за результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.10.2010 року за         № 413/17708, від 26.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм за результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» із змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2010 за № 403/17698, від 27.09.2010 № 1097-290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення із змінами та доповненнями, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 року за № 949/18244, від 24.10.2013 № 1116/673 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2012 року № 1835/22147, від 01.10.2010 року № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.10.2010 року за № 952/18247, від 19.11.2012року № 1202/1291 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.12.2012 року № 2012/22324 та від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» із змінами та доповненнями.

Кількість результативних показників за кожним напрямом, як правило, не повинна перевищувати трьох.

У графі «Джерело інформації» підпункті 8.1 та 8.2. зазначаються найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників бюджетних програм.

3.9. У пункті 9 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній поточний, плановий та наступні за плановими два бюджетні періоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

3.10. У пункті 10 наводиться чисельність працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

- у графах 3,5,7,9 зазначається кількість затверджених штатних одиниць у штатних розписах;

- у графах 4,6,8,10 – кількість фактично зайнятих штатних одиниць в попередньому бюджетному періоді, а в поточному бюджетному періоді – станом на 01.08.2016 року;

У графах 11-16 – чисельність працівників бюджетних установ на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Кількість штатних одиниць та фактично зайнятих посад, які утримуються за рахунок видатків загального фонду, наводиться окремо. У разі якщо з чинним законодавством працівники, які отримують основну заробітну плату за рахунок загального фонду, отримують додаткову заробітну плату зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, а також додатково в останньому рядку «штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді», у графах 4,6,9,10,12,14 і 16.

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків у підпунктах 6.1, 6.3 та пункті 9.

3.11. У пункті 11 наводяться галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у плановому (пункт 11.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах (пункт 11.2);

- у графі 2 підпункті 11.1 та графі 2 підпункті 11.2 зазначається назва галузевої програми;

- у графі 3 підпункті 11.1 та графі 3 підпункті 11.2 - зазначається нормативно-правовий акт, яким затверджена галузева програма, та дата її затвердження;

- у графі 4 підпункту 11.1 та графі 4 підпункту 11.2 – короткий зміст заходів, які виконуються за галузевою програмою.

Показники у рядку «ВСЬОГО» у графах 6-9 підпункту 11.1 не мають перевищувати відповідні показники у графах 4,5,8,9 підпункту 6.3 або у графах 4,5,8,9 підпункту 6.4.

3.12. У пункті 12 наводяться інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми, обсяги та джерела їх фінансування у плановому (підпункт 12.1) та наступних за плановим двох бюджетних періодах підпункт 12.2):

- у графі 2 підпункту 12.1 та графі 2 підпункту 12.2 зазначається назва інвестиційного проекту та джерела його фінансування.

3.13. У пункті 13 наводиться аналіз результатів, досягнутих у наслідку використання коштів загального фонду у попередньому бюджетному періоді, очікувані результати у поточному бюджетному періоді та обґрунтування необхідності передбачення видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

Наведені головним розпорядником у пункті 13 обґрунтування використовуються при підготовці проекту міського бюджету, прогнозу міського бюджету та пояснювальної записки до проекту міського бюджету.

3.14. У пункті 14 наводиться аналіз управління зобов'язаннями у попередньому і поточному бюджетних періодах та пропозиції щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний період до граничного обсягу видатків загального фонду на плановий бюджетний період.

У пунктах 14.1 та 14.2 зазначається кредиторська заборгованість за загальним фондом за попередній бюджетний період, а також можлива кредиторська заборгованість за загальним фондом на кінець поточного бюджетного періоду:

-           у графі 4 підпункту 14.1 – бюджетні асигнування, затверджені розписом на попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до штатного розпису;

-           у графі 5 підпункті 14.1 – касові видатки або надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за попередній бюджетний період. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним у графі 4 підпункті 6.1 або графі 4 підпункті 6.2;

-           у графах 6 та 7 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість за загальним фондом на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-           у графі 8 підпункті 14.1 – кредиторська заборгованість за загальним фондом протягом попереднього бюджетного періоду;

-           у графі 9 та 10 підпункту 14.1 – кредиторська заборгованість, яка у попередньому бюджетному періоді погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно;

-           у графі 11 підпункту 14.1 – бюджетні зобов'язання, у тому числі погашені ( касові видатки) та непогашені (кредиторська заборгованість на кінець попереднього бюджетного періоду).

Графи 4,5,9 підпункту 14.2 мають відповідати:

-           графа 4 підпункту 14.2 – графі 8 підпункту 6.1 (бюджетні асигнування, затверджені розписом на поточний бюджетний період з урахуванням внесених змін);

-           графа 5 підпункту 14.2 – графі 7 підпункту 14.1 (кредиторська заборгованість за загальним фондом на кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період);

-           графа 9 підпункту 14.2 – графі 12 підпункту 6.1 (видатки міського бюджету на плановий бюджетний період).

У графі 6,7,11,12 підпункту 14.2 наводиться сума кредиторської заборгованості , яку в поточному та плановому бюджетних періодах планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів відповідно.

У графах 8 и 13 підпункту 14.2 наводиться розрахунок очікуваних зобовязань за видатками (різниця між затвердженими призначеннями на поточний бюджетний період (обсягом видатків на плановий бюджетний період) та кредиторською заборгованістю  на початок відповідно бюджетного періоду).

Наведена у підпунктах 14.1 та 14.2 інформація призначена для здійснення аналізу ефективності управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в попередньому, поточному  та на плановий бюджетні періоди за загальним фондом в розрізі економічної класифікації видатків бюджету (касові видатки, стан погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом, тенденція щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з приведення своїх зобов'язань на плановий бюджетний період у відповідність до обсягів видатків на плановий бюджетний період.

У пункті 14.3 зазначається дебіторська заборгованість за загальним фондом за попередній бюджетний період, а також очікувана дебіторська заборгованість за загальним фондом на кінець поточного бюджетного періоду:

-           у графі 4 підпункту 14.3 - бюджетні асигнування, затверджені розписом за попередній бюджетний період з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

-           у графі 5 підпункту 14.3 – касові видатки відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-           у графах 6 и 7 підпункту 14.3 - дебіторська заборгованість за загальним фондом на початок та кінець попереднього бюджетного періоду відповідно до звіту за попередній бюджетний період;

-           у графі 8 підпункту 14.3 – очікувана дебіторська заборгованість за загальним фондом на кінець планового бюджетного періоду;

-           у графах 9 и 10 підпункту 14.3 – причини виникнення дебіторської заборгованості за загальним фондом та вжити заходи щодо її погашення відповідно.

У підпункті 14.4 наводяться нормативно-правові акти, що є підставою для виконання бюджетної програми та які не забезпечені граничним обсягом:

-           у графі 2 підпункту 14.4 – зазначається назва, номер та дата нормативно-правового акту;

-           у графі 3 підпункту 14.4 – відповідно статті (пункти) нормативно-правового акта;

-           у графі 4 підпункту 14.4 – обсяг видатків, необхідний для виконання статей (пунктів) нормативно-правового акту;

-           у графі 5 підпункті 14.4 – обсяг видатків, врахований у граничному обсязі;

-           у графі 6 підпункту 14.4 – обсяг видатків, не забезпечений граничним обсягом;

-           у графі 7 підпункту 14.4 – заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статті (пункту) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу.

У пункті 14.5 зазначаються конкретні пропозиції щодо заходів з упорядкування зобов'язань за загальним фондом у плановому бюджетному періоді із визначенням термінів їх проведення та розрахунками результатів від впровадження цих заходів, а також пояснення щодо управління зобов'язаннями за загальним фондом у попередньому та поточному бюджетних періодах.

3.14. У пункті 15 наводяться:

- основні підходи до розрахунку власних надходжень бюджетних установ на планові та наступні за плановим два бюджетні періоди;

- основні підходи до розрахунку інших надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються для реалізації інвестиційних програм (проектів);

- нормативно-правові акти з посиланням на конкретні статті (пункти), якими надано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та інших установ надходжень спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються до реалізації інвестиційних програм (проектів) та визначено напрями їх використання;

- пояснення джерел утворення надходжень спеціального фонду та основні напрями їх використання;

- аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді, та очікувані результати у поточному бюджетному періоді;

- показники, які характеризують обсяг видатків спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо, порівняно із звітом за попередній бюджетний період та планом на поточний бюджетний період).

Інформація, приведена у Формі 2014-2, використовується для формування паспорта бюджетної програми відповідно до положень наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

 

IV. Порядок заповнення Форми 2018-3

 

4.1. Форма 2018-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків на плановий та наступні  за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми 2018-1 і Форми 2018-2 у разі, якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб перевищують граничний обсяг видатків.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків розглядаються фінансовим управлінням міської ради  в межах балансу бюджету.

Пропозиції щодо додаткових видатків не надаються за бюджетними програмами , за якими у зв'язку з перерозподілом зменшено обсяги видатків порівняно з поточним бюджетним періодом та збільшено за іншими бюджетними програмами.

4.2. У пункті І зазначаються код відомчої класифікації видатків бюджету  та найменування головного розпорядника коштів.

4.3. У пункті 2 наводяться додаткові кошти на поточні та капітальні видатки загального фонду та інформація про зміни результативних показників бюджетної програми у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах у разі передбачення додаткових коштів, а також можливі наслідки, у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення бюджетної програми.

Підпункти 2.1 і 2.2 заповнюються за кожною бюджетною програмою.

У першій таблиці підпункту 2.1 зазначаються додаткові видатки на плановий бюджетний період (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графі 6 першої таблиці підпункту 2.1 зазначається сума обсягу граничного обсягу, яка не може перевищувати суми, зазначеної у рядку «ВСЬОГО» у графі 6 підпункту 14.4 пункту 14 Форми 2018-2, за відповідними бюджетними програмами.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.1 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунку додаткових видатків загального фонду на плановий бюджетний період, а також надається інформація про вжиті головним розпорядником заходи щодо економії бюджетних коштів.

У графах 3,4,5 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються найменування результативних показників бюджетної програми (показників затрат, продукту, ефективності та якості), їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2,3,4, підпункту 8.1 пункту 8 Форми 2018-2.

 У графі 6 другої таблиці підпункту 2.1 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі передбачення додаткових коштів у плановому бюджетному періоді.

У першій таблиці підпункту 2.2 зазначаються додаткові видатки на наступні за плановим два бюджетні періоди (у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету).

У графах 4 і 6 першої таблиці підпункту 2.2 зазначається сума збільшення індикативних прогнозних показників.

У графі 7 першої таблиці підпункту 2.2 наводяться обґрунтування необхідності та розрахунки додаткових загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди .

У графах 3,4,5 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники затрат, продукту, ефективності та якості, що характеризують виконання бюджетної програми у наступних за плановим двох бюджетних періодах, їх одиниці виміру та відповідне джерело інформації, які мають відповідати графам 2,3,4 підпункту 8.2 пункту 8 Форми-2.

У графах 6 і 8 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються результативні показники , які передбачається досягти у наступних за плановим двох бюджетних періодах в межах індикативних прогнозних показників на відповідний бюджетний період.

У графах 7 і 9 другої таблиці підпункту 2.2 зазначаються зміни (збільшення/зменшення) зазначених результативних показників у разі виділення додаткових видатків або надання кредитів у відповідних бюджетних періодах.

В останньому рядку «ВСЬОГО» підпунктів 2.1 та 2.2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

Додатки: форми бюджетних запитів на 2018-2020 роки (Форма 2018-1, Форма 2018-2, Форма 2018-3)

 

 

   

Яндекс.Метрика