Пошук  

   

Рубрики  

   

Рекомендуємо відвідати  

       У 2012 році в міській раді
         запроваджено систему
           управління якістю

   

Увійти/Вийти  

   

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

 

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2018 рікна території  Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, так як він прийнятий на 2017 рік : рішення міської ради від 23.02.2017 №7/3-70 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади».

У проекті регуляторного акту пропонується визначити:

-ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

-єдиному податку;

-транспортний податок;

-плату за землю – земельний податок;

-збір за місця для паркування транспортних засобів;

-туристичний збір.

При аналізі використовуються дані відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради за 2016 рік

 

2. Цілі державного регулювання.

        

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

 

Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території  Соледарської міської об'єднаної територіальної громади,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей -  залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2017 рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

наповнюваність місцевого бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Відсутність необхідності в дотації місцевого бюджету

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

За рахунок надходжень від сплати податків реалізація заходів відповідно до потреб громади.

Сплата податків і зборів згідно діючому законодавству.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

0

0

18

20

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

10

0

0

90

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

185

185

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

 

100

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

0

0

203

205

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

1

   

99

100

           
           

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2018 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

 

 

 

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

 

 

 

                  78452

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта”)

 Податки до прийняття рішення справляються виходячи з рішення Соледарської міської ради від 23.02.2017 №7/3-70 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади»                   

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Для визначення оптимального альтернативного способуз урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

Вартість балів визначаєтьсязачотирибальноюсистемоюоцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті повною мірою(проблемабільше існуватине буде);

3 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті майже  повною мірою(усі важливі аспекти проблеми існуватинебудуть);

2 -цілі прийняттярегуляторного акта,які можутьбутидосягнуті частково(проблемазначно зменшиться,деякі важливітакритичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 -цілі прийняттярегуляторного акта,якінеможутьбутидосягнуті(проблемапродовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

  3

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

  1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади 

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту

Цілі регулювання будуть досягнуті майже повною мірою ( проблема однокового податкового навантаження на платників податку за об'єкти, розташовані у різних частинах об'єднаної територіальної громади з різною комерційною привабливістю буде вирішена. Дану проблему у місті Соледар вирішити не можливо – відсутній Генеральний план міста , відповідно до якого розподілятимуться зона за комерційною привабливістю. Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені; ставки плати за землю – земельного податку застосовані за видом діяльності.

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з рішення Соледарської міської ради від 23.02.2017 №7/3-70 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади»             

Ця альтернатива є неприйнятою, так як рішення міської ради щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2017 рік.

       

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету об'єднаної територіальної громади

На дію даного акта можливий вплив:

1)зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

2) внутрішних чинників – затвердження Генерального плану міста (тільки в частині встановлення розмірів ставок податку на майно, плати за землю -  земельного податку)

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві та зонування за комерційною привабливістю

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятою, оскільки суперечить чинному законодавству 

Х

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Механізм розв'язання проблеми:

          1.Встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік.

  2.Інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного збору через повідомлення у газеті «Вперед» та на веб-сайті Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика».

3. Контроль за надходженням сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного збору до бюджету об'єднаної територіальної громади.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

 

 

 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запланований строк дії регуляторного акта  - 2018 рік. Достатній для розв'язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п'ять років

Розмір надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку

915513,0(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 1596000,0(єдиний податок) = 2511513,0грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 12557565,0 грн.

Кількість суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта

 

 

                    205

 

 

             205

 

Рівень проінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік

Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

       Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

       На територій Соледарської міської об'єднаної територіальної громади друкованих засобів інформації немає, тому повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м.Бахтум (загально тижневий тираж складає 8050 екземплярів), а регуляторний акт на веб-сайти Соледарської міської ради http:// solerada.gov.ua/ у рубриці «Регуляторна політика».

       

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Проведення базового відстеження – проведено на підставі даних за 2016 рік.

Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту – січень 2019року.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за його розробку – Фінансове управління Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутською об'єднаною державною податковою інспекцією головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку, плати за землю – земельного податку, транспортного податку,збору за місце для паркування транспортних засобів та туристичного зборудо бюджету об'єднаної територіальної громади.

 

 

 

Міський голова                                                             О.М.Степаненко

 

Секретар міської ради                                                  С.М.Редченко

 

Підготував:

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

                                                                             

 

                                                                             Додаток 2

                                                                             до Методики проведення

                                                                             аналізу впливу

                                                                             регуляторного акта

 

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

 

 -

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

39226

196130

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

Не міняються, так як трудозатрати не змінюються

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

 

    -

 

     -

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

 

 

 

     -

 

 

 

    -

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4аркушах)

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

8

Інше (уточнити), гривень

   -

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

39226

196130

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

 

           2

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

 

 

78452

392260

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Розмір податку змінюється. Ставка податку на території м.Соледар збільшується на 20% (ставка податку – 0,6%); ставка податку на території старостинських округів зменшується на 20% (ставка податку – 0,4%)

 
           

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

 

-

 

-

 

-

 

-

________

*Вартість витрат, пов'язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шліхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної категорії.

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)

 

 

Разом за рік

 

 

Витрати за п'ять років

Витрати, пов’язані із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо)

  -

 

 

 

 ________

*Вартість витрат, пов’язаних із адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік – стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за п'ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов'язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

 

 -

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати (друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додаткового найманого персоналу (за рік)

Витрати за п'ять років

Витрати, пов'язані із наймом додаткового персоналу

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

 -

 

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                      Ю.С.Бондарєв

 

 

                                                                                        Додаток 4

                                                                                        до Методики проведення

                                                                                        аналізу впливу

                                                                                        регуляторного акта

 

ТЕСТ

Малого підприємства (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро- та малого підприємства щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємства та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2017 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об'єктів нерухомості, платниками 1-ї та 2-ї груп платників єдиного податку

         9

Доведення до відома власників об'єктів нерухомості та платників єдиного податку 1-ї та 2-ї груп обґрунтування необхідності перегляду ставок податку на нерухомість та ставок єдиного податку. При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

2.Вимірювання впливу регулювання на:

1) фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання : 0 (одиниць), суб'єктів мікропідприємства 18 (одиниць);

- питома вага суб'єктів мікропідприємств у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 90 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

2)платників єдиного податку:

-кількість платників єдиного податку, на яких поширюється регулювання: 185 (одиниць);

-питома вага платників єдиного податку у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100 (відсотків) (відповідно до таблиці «Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Загальна кількість платників – 203 юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п'ять років

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

 

-

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

0,0

 

0,0

 

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити0

 

-

 

-

 

-

6

Разом, гривень

0,0

Х

0,0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

 

203

8

Сумарно, гривень

203*0,0=0,0грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-годин:

Норма робочого часу на 2017 рік становить при40-годинному робочому тижні – 1986,0 годин (Норми тривалості робочого часу на 2017 рік. Лист Мінсоцполітики від 05.08.2016 №11535/0/14-16/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік».

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2017 рік становить: 3200 грн. та 19,34 грн. у погодинному розмірі (Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII  «Про Державний бюджет України на 2017 рік»).

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування.

Стосується 100,0% суб'єктів.

Попередні розрахунки: 0,25 годин (пошук рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік).

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб'єктів.

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;

б)для фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців:0,1 годин

у тому числі визначення та організація у суб'єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції

11

Процедури офіційного звітування

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти, та місця звітності

 

Стосується 9% суб'єктів

(юридичні особи – 18)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година

(знаходження бланку податкової декларації на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та графік прийому у відповідній державній податковій інспекції, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);

б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначенням сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом).

 

 

 

 

Витрати часу на заповнення звітної форми:

Стосується 9% суб'єктів

(юридичні особи – 18)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години

(розрахунок суми сплати податку, заповнення декларації)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку заповнюється державною податковою інспекцією)

Витрати часу на передачу звітної інформації:

Стосується 9% суб'єктів

(юридичні особи – 18)

 

 

Попередні розрахунки6

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин, або 0 якщо використовуються послуги УКРПОШТИ чи передаються через Інтернет.

(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та звіту з єдиного податку, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин (не передають звітні форми)

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок):

Попередні розрахунки:

Природній рівень помилок – 5%від загальної кількості

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

13

Інші процедури (уточнити)

                              -

14

Разом, гривень

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):

18 осіб х 3,75 годин х 19,34 = 1305,45 грн.

б)для фізичних осіб-підприємців:

185 осіб х 0,35 годин х 19,34 = 1252,27 грн.

РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 2557,72 грн.

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

                        

                              203

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

 2557,72 грн. х 1,05 = 2685,61 грн.

       Х

13428,05

                 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання

суб'єктів малого підприємництва

 

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

1.     Соледарська міська рада.

        (назва державного органу)

Соледарська міська рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.

 

2.Бахмутська об'єднана державна податкова інспекція головного         управління ДФС у Донецькій області. (попередні розрахунки)

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового  суб'єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємств)

 

 

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1.Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

   0,1

      29,38           

       1

        203

596,41

2.Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

 

виїзні

 

 

 

 

 

3.Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

4.Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5.Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

 

 

 

 

 

6.Підготовка звітності за результатами регулювання

 

0,5

    

 29,38

  

 4

  

203

  11928,28

7.інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

Разом за рік

     Х

         Х

       Х

        Х

12524,69

Сумарно за п'ять років

     Х

         Х

       Х

        Х

62623,45

_________

* Вартість витрат, пов'язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

             Показник

Перший рік регулювання

За п'ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,0 грн. (дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

дані рядка 8 пункту 3 цього додатку

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2685,61 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

13428,05 грн. (дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

2685,61 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

13428,05 грн. (сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4

Бюджетні витрати на адміністрування

12524,69 грн. (дані з таблиці «бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва» цього додатка)

62623,45 грн. (дані з таблиці «бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва» цього додатка)

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

15210,30 грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці)

76051,50 грн. (сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

5. Розроблення корегуючи (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом'якшувальними заходами для суб'єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.     Зменшення ставок податку.

1.1.         Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного ) року.

Таким чином, прийняття ставки податку у місті Соледар у розмірі 0,6% та на території старостинських округів у розмірі 0,4% є вже не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом'якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб'єкти господарювання в місті Соледар в залежності від місця розташування об'єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.         Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

         Прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 10 відсотків та для другої групи – у розмірі 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є максимально допустимими ставками (пом'якшений захід не запроваджено).

1.3   Плата за землю – земельний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється в розмірі не більше 3% від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування – не більше 1% від іх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угодій  - не менше 0,3% і не більше 1% від нормативної грошової оцінки.

Ставка податку встановлюється в розмірі не більш 13% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які знаходяться в постійному користування суб'єктів господарювання (крім державних і комунальних форм власності).

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється в розмірі на більш 5 % від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області, а для сільськогосподарських угідь – не менше 0,3% та не більш 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі пашні по області.

Таким чином, прийняття ставок податку на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади:

а) за земельні ділянки (в межах населеного пункту) під житловим фондом (у т.ч. для обслуговування житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків), автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражними кооперативами, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, надані для потреб сільськогосподарського виробництва, водного та лісового господарства, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами у розмірі 0,3% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

б) за земельні ділянки (в межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту ( крім земельних ділянок, на яких знаходиться окремо розташовані культурно-побутові будівлі та інші споруди) у розмірі 0,8% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

в) за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані гірничодобувним підприємствам для видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, а також за водойми, надані для виробництва рибної продукції у розмірі 0,75% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

г) за один гектар сільськогосподарських угідь (в межах населених пунктів) для ріллі, сіножатей та пасовищ у розмірі 0,3% та для багаторічних насаджень у розмірі 0,3% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

д) за земельні ділянки (в межах населеного пункту), що знаходяться у власності, які надані для промисловості, виробництва, будівництва у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

е) за земельні ділянки державної та комунальної власності (в межах населеного пункту), які перебувають у постійному користування суб'єктів господарювання державної та комунальної форми власності у розмірі 1,0% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

є) за земельні ділянки (в межах населеного пункту), що перебувають у власності для комерційного використання (залежно від виду економічної діяльності платника податку з урахуванням цільового призначення земельної ділянки):

- під майстерні з надання послуг (пошив, ремонт одягу та взуття, галантерейні вироби, ремонт побутової техніки, пральні, перукарні, салони краси, фотосалони, тощо) у розмірі 1,2% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для торгівлі продовольчими товарами у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- для торгівлі непродовольчими товарами у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під торгівельні, торгово-розважальні комплекси у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під адміністративні будівлі та приміщення, аптеки у розмірі 1,5% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під склади, СТО, приватні ремонтні майстерні, мийки машин, автостоянки у розмірі 2,0% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

    - під їдальні, дитячі кафе у розмірі 2,0% вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено);

- кафе, бари, ресторани, літні майданчики у розмірі 3,0% є максимально допустимими ставками (пом'якшений захід не запроваджено);

- міні хлібопекарні, хлібопекарні у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

- для інших земельних ділянок у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

ж) для власників нежитлових приміщень (їх частин) у багатоквартирних житлових будинках за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно застосовується ставка земельного податку у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

з) за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім земельних ділянок, зазначених в підпункті а) пункту 1.3 та земельних ділянок державної та комунальної форми власності) у розмірі 5,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

и) за земельні ділянки комунальної власності (в межах населеного пункту), на яких розташовані об'єкти нерухомості, що знаходяться у власності суб'єктів господарювання (фізичних та юридичних осіб), але які не мають правовстановлюючих документів на земельні ділянки або знаходяться у стадії оформлення у розмірі 3,0% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

і) за земельні ділянки загального користування у розмірі 3% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено);

ї) розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади та не може перевищувати 12% нормативної грошової оцінки є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

1.4 Збір за місця для паркування транспортних засобів.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у гривнях за 1 квадратний метр площі земельної ділянки, відведеної для організації та провадження такої діяльності, в розмірі 0,075% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки збору за місце для паркування транспортних засобів  на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 0,03% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року вже є не максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід запроваджено).

1.5Туристичний збір.

Відповідно до Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5% до 1% вартості усього періоду проживання (ночівлі) у закладах готельного типу за вирахуванням податку на додану вартість.

Таким чином, прийняття ставку туристичного збору на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади у розмірі 1% є максимально допустимою ставкою (пом'якшений захід не запроваджено).

2.     Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом'якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

 

 

Звіт про базове відстеження результативності проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»

1.     Вид регулювання:рішення міської ради

2.     Назва регуляторного акта:про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік

3.     Назва виконавців заходів з відстеження:Фінансове управління Соледарської міської ради

4.     Цілі прийняття регуляторного акта

-       дотримання вимог чинного законодавства;

-       встановлення ставок місцевих податків і зборів на територій   Соледарської міської об'єднаної територіальної громади 2018 рік;

-       наповнення доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади на виконання власних повноважень.

5.     Строк виконання заходів з відстеження: з 03.04.2017р. по 28.04.2017р. (не більше 45 робочих днів).

6.     Тип відстеження: базове.

7.     Методи одержання результатів відстеження: Звіт про виконання міського бюджету м.Соледара  та бюджетів сільських рад (Бахмутська сільська рада, Берестівська сільська рада, Васюківська сільська рада, Володимирська сільська рада, Міньківська сільська рада, Никифорівська сільська рада, Парасковіївська сільська рада, Роздолівська сільська рада, Яковлівська сільська рада) за 2016 рік (у частині надходжень місцевих податків та зборів).

8.     Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

№ з/п

Показники, 2016 рік

Міський бюджет м.Соледара

Бюджети сільських рад (визначені в пункті7)

Всього

 

ВСЬОГО обсяг надходжень місцевих податків і зборів, тис.грн., у т.ч.:

1309,98

4169,06

5479,04

1

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

589,79

260,44

850,23

-Сплачений юридичними особами – власниками об'єктів житлової нерухомості

2,11

8,89

11,00

-Сплачений фізичними особами - власниками об'єктів житлової нерухомості

3,05

0,88

3,93

-Сплачений юридичними особами - власниками об'єктів нежитлової нерухомості

524,54

216,88

741,42

-Сплачений фізичними особами - власниками об'єктів нежитлової нерухомості

60,09

33,79

93,88

2

Єдиний податок

720,19

3908,62

4628,81

3

Збір за місця для паркування транспортних засобів

-

-

-

4

Транспортний податок

-

-

-

5

Туристичний податок

-

-

-

9.    Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення цілей: Результативність даного регуляторного акта та ступеня досягнення цілей буде визначено при повторному відстеженні (через рік після прийняття рішення). За результатами повторного відстеження буде визначена ефективність та доцільність регуляторного акту.

 

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік»

 

Розробник регуляторного акту: Фінансове управління Соледарської міської ради.

Відповідальна особа: Бондарєв Ю.С.

1. Визначення проблеми, що пропонується розв'язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21 травня 1997 №280/97-ВР «про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу Iп.12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеними до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органами місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2018 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

Проблему, що планується розв'язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади. Зазначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шліхом прийняття відповідного проекту рішення.

2.Визначення цілей державного регулювання.

Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини бюджету об'єднаної територіальної громади.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Альтернативні способи досягнення встановлених цілей – відсутні.

Визначена проблема не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлених ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Загальнообов'язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади передбачена ст.144 Конституції України, ст.73 Закону Україні «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст.4 Податкового кодексу Україні, забезпечить наповнюваність бюджету.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Відповідно до п.12.3 ст.12 податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на Соледарську міську раду. Тому вирішення проблеми врегулювання питань щодо справляння місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади пропонується шляхом прийняття рішення Соледарської міської ради «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на терит'орії Соледарської міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік».

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів на 2018 рік на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     відповідність рішень Соледарської міської ради щодо оподаткування вимогам чинного законодавства.

5.Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб'єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих податків і зборів на території Соледарської міської об'єднаної територіальної громади.

6.Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів у відповідність до чинного законодавства, стабілізація та збільшення надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – 1 рік з 01.01.2018р. по 31.12.2018р. Зміни та доповнення можуть вноситися у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8.Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету об'єднаної територіальної громади.

10.Заходи з відстеження результативності акту.

Результативність регуляторного акту буде відстежуватись Фінансовим управлінням Соледарської міської ради на підставі даних щодо надходжень місцевих податків та зборів до бюджету  об'єднаної територіальної громади відділу доходів Фінансового управління Соледарської міської ради.

Тип відстеження – базове.

Через рік після прийняття рішення буде здійснено повторне відстеження результативності регуляторного акта з метою оцінки досягнення результативності цього акту за показниками, визначеними в розділі 8.

У раз продовження терміну дії регуляторного акту більш ніж на 1 рік, відповідно до ст.10 Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-IV  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» із внесеними до нього змінами, періодичне відстеження буде здійснено через три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності акту.

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                     Ю.С.Бондарєв

 

 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту регуляторного акта - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара від умерлої спадщини»

 

           Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений з метою врегулювання відносин, пов’язаних із визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м.Соледара, а також охорони законних майнових прав та інтересів, відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IVта Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженної постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним Кодексом України та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини».

 

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

     Проведення в Україні приватизації державного житлового фонду, яка розпочалася в 1993 році, має як позитивні наслідки – це формування ринку житла, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла, створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі; так і негативні наслідки – це наявність пустуючого житла, яке є приватною власністю громадян.
На сьогодняшний день майже в кожному населеному пункті України однією з найгостріших проблем залишається пустуюче житло та недоглянуті земельні ділянки.

  До визначення «пустуюче житло» відноситься: відумерла спадщина (це майно, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

Таків нашому місті немало садибних будинків та квартир, де ніхто постійно або зовсім не мешкає, де власниками житлового приміщення здійснюється безхазяйне утримання свого майна.

  Такі об'єкти становлять серйозну проблему для населення нашого міста, тому що перебувають у незадовільному санітарно – технічному, екологічномута зруйнованому стані, що в свою чергу приводить до руйнування та зменьшення житлового фонду міста. І все це відбувається в умовах гострої нестачі забезпечення житлом громадян.

  Законодавчий шлях подолання негативних наслідків, який пов'язаний з даною проблемою, намагалися передбачити розробники діючого Цивільного кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Даний кодекс змінив порядок правового регулювання перехода відумерлої спадщини до нового власника. Майно, що раніше переходило у власність держави, стало новим джерелом доходу органа місцевого самоврядування.

  Так, відповідно до статі 1277 данного Цивільного кодексу України, у разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття суд визнає спадщину відумерлою за заявою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.

   На сьогодняшний день Соледарською міською радою робота в даному напрямку проводиться згідно статей 335, 1277,1283 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Так, за період з 2010-2012 роки у комунальну власність територіальної громади міста Соледар було принято 7 об’єктів (5 квартир та 2 садибних будинка), які рішенням Артемівського міськрайсуду були визнані відумерлою спадщиною.

   На протязі тривалого часу Соледарською міською радою робота у даному напрямку проводиться у неповному обсязі, у зв'язку з відсутністю детальної процедури переходу нерухомого майна у комунальну власність на державному рівні.

   Тому прийняття рішення Соледарською міською радою «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини»буде сприяти вирішенню зазначених проблем, які виникають при визнанні за територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на нерухоме майно, яке розташоване на території міста (земельні ділянки, будинки, будови, спорудження, житлові й нежитлові приміщення в будинках).

 

Цілі державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання спадкових відносин танабуття права комунальної власності на відумерлу спадщину Соледарською міською радою.

Даний регуляторний акт, спрямований на вирішення питань:
            1) виявлення відумерлої спадщини та набуття права комунальної власності на нерухоме майно, яке визнане відумерлою спадщиною;
             2) збільшення нерухомого майна комунальної власності, яке можливо буде використати для потреб населення міста;

3) збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Цілями державного регулювання при впровадженні вказанного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваги вибраного

                 Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:
                 1) внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів, проте у цьому випадку врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде носити загальний характер, не буде враховано специфіку міста, його інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування;

                2) залишити все без змін. Це буде тільки заглиблювати існуючу проблему і жодним кроком не сприятиме її вирішеню;

                3) прийняття регуляторного акту - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини».
                У разі прийняття зазначеного проекту рішення Соледарської міської ради буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара.Тому, прийняття регуляторного акту є найліпшим способом для досягнення встановлених цілей.

Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного Аналізу, сприятиме прийняття рішення Соледарськоїміської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара відумерлої спадщини», з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства.

         Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:


            1) застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину;

            2)чітке регулювання прав та обов`язків міської ради при набутті права комунальної власності на відумерлу спадщину.

Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:
             1) інформаційні - Соледарська міська рада повинна довести до відома відповідних підприємств, установ та організацій про розробку порядка набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на відумерлу спадщину; опублікувати проект рішення на веб-сайті Соледарської міської ради;

             2) організаційні – виконання положень цього Порядку виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами контролюється та координується відділом з управління комунальною власністю Соледарської міської ради.

Можливості досягнення визначених цілей уразі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде можливо забезпечити збалансованість інтересів територіальної громади міста Соледар, суб’єктів господарювання щодо удосконалення та прозорості процесів, пов’язаних виявленням, збереженням, визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, з метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості; а також чітко визначити дії, які пов’язані з проведенням технічної інвентаризації об’єктів, які розташовані на території міста Соледар.

          Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта є:

          1) зміна законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину;

          2) зменшення уваги у суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування до об’єктів нерухомості, які покинуті напризволяще та підпадають під визначення – відумерла спадщина.
При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшимивитратами для суб’єктів господарювання,

громадян, держави.

 

Внаслідок прийняття регуляторного акта суб’єкти цього процесу несуть витрати,пов’язані з:

1)відчуженням об’єкта права комунальної власності;

2) збереженнямспадкового майна;

3) виявленням, обліком, збереженням спадкового майна та судові витрати.

Очікуванні результати прийняття акта

              Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту описується в аналізі вигод та витрат, з переліком позитивних та негативних факторів (таблиця 1).

таблиця 1

Аналіз вигод та витрат щодо очікуваних результатів у разі прийняття регуляторного акту

 

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

населення

запобігання наявності пустуючого житла та недоглянутих земельних ділянок

збільшення житлових приміщень, які підлягають розподілу для населення міста

економічні витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

захист власних інтересів та прав через договірні відносини

зменшення витрат часу, пов’язаних із задоволенням потреб щодо здійснення діяльності суб’єктів господарювання

забезпечення збереження спадкового майна

Органи влади

врегулювання відносин, пов’язаних із визнанням спадщини відумерлою та передачі такої спадщини до комунальної власності територіальної громади                 м. Соледара

збільшення нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, у тому числі житлового фонду

збільшення надходжень до місцевого бюджетуу

 утримання житлового фонду;

 витрати, пов`язані з виявленням, обліком, збереженням спадкового майна та судові витрати;

 витрати, пов`язані з відчуженням об`єкта права комунальної власності територіальної громади міста

Показники результативності акту

                Показником результативності чинного регуляторного акта є запровадження заходів щодо вдосконалення організації Порядку набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на відумерлу спадщину щодо можливості вдосконалення законодавства у сфері розпорядження, збереження та використання нерухомого майна, яке рішенням суду визнане відумерлою спадщиною.

              Об’єкти нерухомості, які визначені як відумерла спадщина, після спливу одного року, за рішенням Артемівського міськрайсуду, переходять до комунальної власності територіальної громади міста Соледар, після чого вирішуються питання щодо подальшого використання зазначених об’єктів за цільовим призначенням щодо зміни цільового призначення, розглядаються пропозиції міської ради про відчуження (у тому числі приватизацію, обмін, аукціон тощо), реконструкцію, капітальний ремонт та інше.

Кошти, отримані в результаті відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Соледар, будуть спрямовані до міського бюджету.

                З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначені наступні головні показники:

- зменьшення кількості пустуючого житла (квартири, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, садибні будинки);

- збереження житлового фонду міста;

- збільшення нерухомого майна, яке є комунальною власністю міста;

- збільшення доходів до міського бюджету міста.

Результативність дії даного регуляторного акта визначають і показники соціального напрямку- зменьшиння кількості громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі Соледарської міської ради (за місцем реєстрації).

               Дія акту поширюється на суб’єктів господарювання, які мають інформацію щодо реєстрації права власності на нерухоме майно, реєстрації актового запису про смерть та інші.

                Рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту визначається кількістю осіб, що:

                1) ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації- газеті «Вперед» та на офіційному сайті Соледарської міської ради www.solerada.gov.ua– за результатами оприлюднення;
2) отримають регуляторний акт за запитами до міської ради;
                3) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

З огляду на показники результативності, відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватисястатистичним методом.

При відстеженні результативності регуляторного акту буде проведений аналіз офіційної статистичної інформації про кількість виявленогоспадкового майна, рівень інформованості суб’єктів господарської діяльності, щодо основних положень регуляторного акту шляхом проведення:

- Базового відстеження, якебуде здійснене через шість місяців після набрання чинності цим регуляторним актом.

- Повторного відстеження, яке планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта, якщо рішенням міської ради не буде встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступення досягнення цим актом визначених цілей. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстеження. Уразі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

-Періодичного відстеження, яке планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих нормативно-правових актів у сфері набуття права комунальної власності на відумерлу спадщину.

Строк дії акту

               Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів.

                У разі потреби до регуляторного акту будуть вноситися зміни, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності та досягнення визначеної мети регулювання.

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                                М.С.Нікітіна

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту регуляторного акта - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна»

 

           Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений з метою врегулювання відносин, пов’язаних із виявленням, взяттям на облік, збереженням і ефективним використанням безхазяйного майна  та передачі такого майна до комунальної власності територіальної громади м.Соледара, а також охорони законних майнових прав та інтересів, відповідно до ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IVта Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженної постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільним Кодексом України та визначає правові, організаційні засади реалізації проекту рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна».
 

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

     Проведення в Україні приватизації державного житлового фонду, яка розпочалася в 1993 році, має як позитивні наслідки – це формування ринку житла, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла, створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі; так і негативні наслідки – це наявність пустуючого житла, яке є приватною власністю громадян.

На сьогодняшний день майже в кожному населеному пункті України однією з найгостріших проблем залишається пустуюче житло та недоглянуті земельні ділянки.

   До визначення «пустуюче житло» відноситься: безхазяйне майно (це майно, яке не має власника, або власник якого невідомий).

  Таків нашому місті немало садибних будинків та квартир, де ніхто постійно або зовсім не мешкає, де власниками житлового приміщення здійснюється безхазяйне утримання свого майна.

   Такі об'єкти становлять серйозну проблему для населення нашого міста, тому що перебувають у незадовільному санітарно – технічному, екологічномута зруйнованому стані, що в свою чергу приводить до руйнування та зменьшення житлового фонду міста. І все це відбувається в умовах гострої нестачі забезпечення житлом громадян.

     Законодавчий шлях подолання негативних наслідків, який пов'язаний з даною проблемою, намагалися передбачити розробники діючого Цивільного кодексу України, який набрав чинності з 1 січня 2004 року. Даний кодекс змінив порядок правового регулювання перехода безхазяйного майна до нового власника. Майно, що раніше переходило у власність держави, стало новим джерелом доходу органа місцевого самоврядування.
                На сьогодняшний день Соледарською міською радою робота в даному напрямку проводиться згідно статей 335, 1277,1283 Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
               Протягом тривалого часу Соледарською міською радою робота у даному напрямку проводиться у неповному обсязі, у зв'язку з відсутністю детальної процедури переходу нерухомого майна у комунальну власність на державному рівні.

        Тому прийняття рішення Соледарською міською радою «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна»буде сприяти вирішенню зазначених проблем, які виникають при визнанні за територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на нерухоме майно, яке розташоване на території міста (земельні ділянки, будинки, будови, спорудження, житлові й нежитлові приміщення в будинках).

 

Цілі державного регулювання

Проект є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання відносин щодонабуття права комунальної власності на безхазяйне майно Соледарською міською радою.

Даний регуляторний акт, спрямований на вирішення питань:
             1) виявлення безхазяйного майна та набуття права комунальної власності на таке майно;

2) збільшення нерухомого майна комунальної власності, яке можливо буде використати для потреб населення міста;

3) збільшення надходжень до місцевого бюджету.

Цілями державного регулювання при впровадженні вказанного регуляторного акта є вдосконалення механізму та врегулювання відносин, пов’язанихіз виявленням, збереженням, передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, враховуючи збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання.

Визначення та оцінка всіх альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваги вибраного

                 Для досягнення поставлених цілей доцільно розглянути наступні способи:
                 1) внесення пропозиції щодо змін та доповнень до Цивільного кодексу України та прийняття підзаконних актів, проте у цьому випадку врегулювання зазначених відносин на державному рівні буде носити загальний характер, не буде враховано специфіку міста, його інфраструктуру, структуру органів місцевого самоврядування;

                 2) залишити все без змін. Це буде тільки заглиблювати існуючу проблему і жодним чином не сприятиме її вирішеню;

                 3) прийняття регуляторного акту - рішення Соледарської міської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна».

                 У разі прийняття зазначеного проекту рішення Соледарської міської ради буде забезпечена збалансованість інтересів територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування щодо вдосконалення та прозорості процесів, пов’язаних з виявленням, збереженням, та передачею такого майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара.Тому, прийняття регуляторного акту є найліпшим способом для досягнення встановлених цілей.

 

Механізм, який пропонується застосовувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

 

Поліпшенню ситуації щодо вирішення проблем, зазначених у п.1 даного Аналізу, сприятиме прийняття рішення Соледарськоїміської ради «Про затвердження Порядку прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Соледара безхазяйного майна», з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших актів чинного законодавства.

           Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

            1) застосування єдиного підходу при набутті права комунальної власності на безхазяйне майно;

              2)чітке регулювання прав та обов`язків міської ради при набутті права комунальної власності на безхазяйне майно.

             Для реалізації проекту рішення необхідно задіяти наступні ресурси:
             1) інформаційні - Соледарська міська рада повинна довести до відома відповідних підприємств, установ та організацій про розробку порядка набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на безхазяйне майно; опублікувати проект рішення на веб-сайті Соледарської міської ради;

             2) організаційні – виконання положень цього Порядку виконавчими органами міської ради, комунальними підприємствами контролюється та координується відділом з управління комунальною власністю Соледарської міської ради.

 

Можливості досягнення визначених цілей уразі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття проекту регуляторного акта буде можливо забезпечити збалансованість інтересів територіальної громади міста Соледар, суб’єктів господарювання щодо удосконалення та прозорості процесів, пов’язаних виявленням, збереженням, та передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади м. Соледара та його ефективного використання, з метою запобігання руйнування об’єктів нерухомості; а також чітко визначити дії, які пов’язані з проведенням технічної інвентаризації об’єктів, які розташовані на території міста Соледар.
          Найбільш вагомими зовнішніми чинниками, що впливатимуть на дію регуляторного акта є:

 

          1) зміна законодавства та підзаконних актів у сфері набуття права комунальної власності на безхазяйне майно;

          2) зменшення уваги у суб’єктів господарювання, громадян та органів місцевого самоврядування до об’єктів нерухомості, які покинуті напризволяще та підпадають під визначення – безхазяйне майно.

           При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись відповідні зміни та доповнення.

 

Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей з найменшимивитратами для суб’єктів господарювання,

громадян, держави.

 

Внаслідок прийняття регуляторного акта суб’єкти цього процесу несуть витрати,пов’язані з:

 

1)відчуженням об’єкта права комунальної власності;

2) збереженнямбезхазяйногомайна;

3) виявленням, обліком, збереженням безхазяйного майна та судові витрати.

Очікуванні результати прийняття акта

              Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту описується в аналізі вигод та витрат, з переліком позитивних та негативних факторів (таблиця 1).

 

 

 

таблиця 1

Аналіз вигод та витрат щодо очікуваних результатів у разі прийняття регуляторного акту

 

Суб'єкти

Вигоди

Витрати

населення

запобігання наявності пустуючого та недоглянутого нерухомого майна

збільшення житлових приміщень, які підлягають розподілу для населення міста

економічні витрати відсутні

Суб'єкти господарювання

захист власних інтересів та прав через договірні відносини

 

зменшення витрат часу, пов’язаних із задоволенням потреб щодо здійснення діяльності суб’єктів господарювання

забезпечення збереження безхазяйного майна

Органи влади

врегулювання відносин, пов’язаних із передачею безхазяйного майна до комунальної власності територіальної громади                 м. Соледара

збільшення нерухомого майна комунальної власності територіальної громади, у тому числі житлового фонду

збільшення надходжень до місцевого бюджету

 утримання житлового фонду;

 витрати, пов`язані з виявленням, обліком, збереженням безхазяйного майна та судові витрати;

 витрати, пов`язані з відчуженням об`єкта права комунальної власності територіальної громади міста

Показники результативності акту

                Показником результативності чинного регуляторного акта є запровадження заходів щодо вдосконалення організації Порядку набуття територіальною громадою міста Соледар права комунальної власності на безхазяйне майно.

                Об’єкти нерухомості (безхазяйне майно), після спливу одного року, за рішенням Артемівського міськрайсуду, переходять до комунальної власності територіальної громади міста Соледар, після чого вирішуються питання щодо подальшого використання зазначених об’єктів за цільовим призначенням щодо зміни цільового призначення, розглядаються пропозиції міської ради про відчуження (у тому числі приватизацію, обмін, аукціон тощо), реконструкцію, капітальний ремонт та інше.

                 Кошти, отримані в результаті відчуження об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Соледар, будуть спрямовані до міського бюджету.

З метою відстеження результативності цього регуляторного акта визначені наступні головні показники:

      1) зменьшення кількості пустуючого житла (квартири, одноквартирні будинки, кімнати у квартирах та одноквартирних будинках, садибні будинки);

      2) збереження житлового фонду міста;

               3) збільшення нерухомого майна, яке є комунальною власністю міста;

              4) покращення естетичного вигляду міста в цілому;

              5) підтримка санітарного стану міста на належному рівні;

              6) збільшення доходів до міського бюджету міста.

Результативність дії даного регуляторного акта визначають і показники соціального напрямку- зменьшиння кількості громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконкомі Соледарської міської ради (за місцем реєстрації).

Рівень інформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту визначається кількістю осіб, що:

    1) ознайомляться із зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації- газеті «Вперед» та на офіційному сайті Соледарської міської ради www.solerada.gov.ua– за результатами оприлюднення;

2) отримають регуляторний акт за запитами до міської ради;

3) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

З огляду на показники результативності, відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватисястатистичним методом.

При відстеженні результативності регуляторного акту буде проведений аналіз офіційної статистичної інформації про кількість виявленогобезхазяйного майна, рівень інформованості суб’єктів господарської діяльності, щодо основних положень регуляторного акту шляхом проведення:

- Базового відстеження, яке буде здійснене через шість місяців після набрання чинності цим регуляторним актом.

- Повторного відстеження, яке планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта, якщо рішенням міської ради не буде встановлено більш ранній строк, з метою оцінки ступення досягнення цим актом визначених цілей. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстеження. Уразі виявлення неврегульованих та проблематичних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

-Періодичного відстеження, яке планується проводити один раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності, з метою дотримання чинного законодавства та діючих нормативно-правових актіву сфері набуття права комунальної власності на безхазяйне майно.

 

Строк дії акту

               Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів.

                У разі потреби до регуляторного акту будуть вноситися зміни, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності та досягнення визначеної мети регулювання.

 

Спеціаліст-юрисконсульт                                                                М.С.Нікітіна

 

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік»

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином, при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

На виконання п.12.3.4. статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами необхідно встановити розміри ставок місцевих податків та зборів на 2017 рікна території громади м. Соледара.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, так як на державному рівні делеговано повноваження щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів Соледарській міській раді шляхом прийняття відповідного проекту рішення.

 основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання,

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

Зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акту, так як він прийнятий на 2016 рік : рішення міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік» з внесеними до нього змінами рішенням від 19.01.2016 №6/80-964 «Про внесення змін до рішення Соледарської міської ради від 25.06.2015 №6/68-879 «Про встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік».

У проекті регуляторного акту пропонується визначити:

- ставки  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

- єдиному податку.

При аналізі використовуються дані відділу бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради за 2015 рік.

2. Цілі державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету та урегулювання спірних питань, що виникають у зв'язку із сплатою місцевих податків та зборів.

 

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Перший альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту.

Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення встановлених цілей. 

Загальнообов’язковість виконання рішень Соледарської міської ради на території м.Соледара,  передбачена ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 4 Податкового кодексу України, забезпечить наповнюваність бюджету.

Другий альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей -  залишити ситуацію без змін.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

наповнюваність місцевого бюджету за рахунок виконання відповідного регуляторного акту. Відсутність необхідності в дотації місцевого бюджету

відсутні

Альтернатива 2

відсутні

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

За рахунок надходжень від сплати податків реалізація заходів відповідно до потреб громади.

Сплата податків і зборів згідно діючому законодавству.

Альтернатива 2

Відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети

 

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, одиниць

2

0

0

15

17

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

12

0

0

88

100

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання єдиного податку, одиниць

*

*

*

98

98

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

*

*

*

100

100

ВСЬОГО кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

2

0

0

113

115

ВСЬОГО питома вага групи у загальній кількості, відсотків

2

0

0

98

100

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Альтернатива 2

відсутні

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

 

Витрати, які будуть виникати у суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта

(згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

894,336

Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

3

цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Альтернатива 2

1

цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

обґрунтована сплата місцевих податків та зборів на 2017 рік в м.Соледарі.

Витрати відповідно до запропонованого регуляторного акту.

Цілі регулювання будуть досягнуті майже  повною мірою (проблема однакового податкового навантаження на платників податку за об’єкти, розташовані у різних частинах міста з різною комерційною привабливістю, продовжуватиме існувати. Наразі дану проблему вирішити неможливо – відсутній Генеральний план міста, відповідно до якого розподілятимуться зони за комерційною привабливістю.Ставки єдиного податку для платників першої та другої груп визначені. )

Альтернатива 2

відсутні

Податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок.

Ця альтернатива є неприйнятною, так як нормативні акти міської ради повинні відповідати чинному законодавству. Рішення міської ради щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів існує тільки на 2016 рік.

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Прийняття проекту рішення міської ради відповідає вимогам підпункту 12.3.4 Податкового кодексу з внесеними до нього змінами та доповненнями та забезпечує стабільні надходження податків до бюджету міста Соледар.

На дію даного акта можливий вплив :

1)             зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері;

2)              внутрішній чинників – затвердження Генерального плану  міста (тільки в частині встановлення розмірів ставок податку на майно).

В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення змін відповідно до змін у законодавстві та зонування за комерційною привабливістю.

Альтернатива 2

Альтернатива є не прийнятною, оскільки суперечить чинному законодавству.

Х

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Механізми розв’язання проблеми:

1.                Встановлення розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

2.                Інформування платників про встановлення розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку через повідомлення у газеті «Вперед» та на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика».

3.                Контроль за надходженням сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до міського бюджету.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснено у додатку 4.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запланований строк дії регуляторного акта – 2017 рік. Достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. За необхідністю можуть бути внесені зміни.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Кількісні показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Показники результативності

Перший рік запровадження

За п’ять років

 

Розмір  надходжень  до  місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку

492 200,0(податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) + 380 000,0(єдиний податок) = 872 200,0 грн.

У разі продовження дії запропонованого акту на строк більш ніж 1 рік = 4361 000,0  грн.

Кількість суб'єктів  господарювання,  на яких розповсюджується дія акта

115

115

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік.

 

Відповідно  до  частини  5  статті  12  Закону  України  «Про  засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»  регуляторні акти,  прийняті  органами  та  посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно  оприлюднюються  в  друкованих засобах   масової   інформації   відповідних  рад. 

Рівень проінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з встановлених розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2017 рік визначається кількістю осіб, які ознайомляться з ним.

У м. Соледарі друкованих засобів інформації немає, тому  повідомлення про оприлюднення буде розміщено у газеті «Вперед», м. Бахмут  (загальнотижневий тираж складає 8050 екземплярів), а  регуляторний акт на веб-сайті Соледарської міської ради http://solerada.gov.ua/  у рубриці «Регуляторна політика». 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Проведення базового відстеження – проведено на підставі даних за 2015 рік;

Проведення повторного відстеження результативності дії регуляторного акту – січень 2018 року;

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – відділ економіки та прогнозування Соледарської міської ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих Бахмутської об’єднаної державної податкової інспекції головного управління ДФС у Донецькій області, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку до бюджету м. Соледара.

 

 

 

 

Міський голова                                                                    Ю.В. Товстокоренко

 

Секретар міської ради                                                         С.М. Редченко

 

Підготував:

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                         І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 
до Методики проведення аналізу впливу 
регуляторного акта

ВИТРАТИ 
на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

 

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики  від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується середній розмір заробітної плати для посади «бухгалтер» за даними досліджень кар’єрного порталу rabota.ua  - 4300,0 грн. на місяць. У погодинному визначенні розмір становить 25,76 грн. (4300,0х12/2003).

Порядковий номер

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

-

 

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень

350,568

1752,84

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень

3,75години х25,76грн.=96,6грн.

483,0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень

-

-

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень

-

-

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень

Незначні витрати (друк та заповнення бланку декларації на 4 аркушах)

 

7

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень

Не передбачається тому, що великі підприємства мають у штаті бухгалтера

 

8

Інше (уточнити), гривень

-

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8), гривень

447,168

2235,84

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

2

 

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень

894,336

4471,68

 

 

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат

У перший рік

Періодичні (за рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо

-

-

-

Вид витрат

Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

Зміна розміру податку не передбачається, ставка податку залишається на попередньому рівні (1,0%).

 

 

 

Вид витрат

Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій за рік

Разом за рік

Витрати за п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)

3,75години

х

25,76грн.=

96,6грн.

-

96,6грн.

483,0

_________

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат

Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)

Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень  (за рік)

Разом за рік

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)

-

 

 

 

__________

* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат

Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)

Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий)

Разом за рік (стартовий)

Витрати за
п’ять років

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)

-

 

 

 

 

 

 

Вид витрат

За рік (стартовий)

Періодичні
(за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)

Незначні витрати

(друк та заповнення декларації на 4 аркушах)

 

 

 

Вид витрат

Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)

Витрати за
п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

 

Не передбачається. Великі та середні підприємства мають у штаті бухгалтера

-

 

 

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу  регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2016 року.

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1.

 Зустрічі у робочому порядку та телефонні розмови із власниками об’єктів нерухомості, платниками 1-ї  та 2-ї груп платників єдиного податку

 

7

Доведення до відома власників об’єктів нерухомості та платників єдиного податку 1-ї  та 2-ї груп

обґрунтування необхідності перегляду ставок податку на нерухомість та ставок єдиного податку.

При розробці проекту регуляторного акта витримано вимоги чинного законодавства та враховано громадську думку.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на:

1) фізичні та юридичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості:

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 0 (одиниць), суб’єктів мікропідприємництва 15 (одиниць);

- питома вага суб’єктів мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –88 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

2) платників єдиного податку :

- кількість платників єдиного податку, на яких поширюється регулювання: 98(одиниць);

- питома вага платників єдиного податку у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –100(відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання ” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Загальна кількість платників  - 113 юридичних та фізичних осіб-підприємців.

 

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за
п’ять років

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

-

0,0

 

0,0

 

 

0,0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

 

0,0

 

 

0,0

 

 

0,0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

 

0,0

 

0,0

 

0,0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

 

-

 

-

 

-

5

Інші процедури (уточнити)

-

-

-

6

Разом, гривень

0,0

Х

0,0

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

113

8

Сумарно, гривень

113*0,0=0,0грн.

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години:

Норма робочого часу на 2016 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2016 рік. Лист Мінсоцполітики від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік».

Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2016 рік становить: 1378 грн. та 8,29 грн. у погодинному розмірі (Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.

Попередні розрахунки: 0,25 годин (пошук рішення міської ради Про встановлення розмірів ставок   місцевих   податків та зборів на 2017 рік)

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

Стосується 100,0% суб’єктів.

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;

для фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців: 0,1 годин

у тому числі визначення та організація у суб’єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції

11

Процедури офіційного звітування

 

Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти,  та місця звітності

 

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година

(знаходження бланку податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та графік прийому у відповідній державній податковій інспекції, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);

б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин

(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначення сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом).

\

Витрати часу на заповнення звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години

(розрахунок суми сплати податку, заповнення декларації)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин

(повідомлення рішення про сплату податку заповнюється державною податковою інспекцією)

Витрати часу на передачу звітної форми:

Стосується 14% суб’єктів (юридичні особи - 16)

 

 

 

Попередні розрахунки:

а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин, або 0 якщо використовуються послуги  УКРПОШТИ чи передаються через Інтернет.

(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та звіту з єдиного податку, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу суб’єкта господарювання до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)

б) для фізичних осіб-підприємців 0 годин  (не передають звітні форми)

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок):

Попередні розрахунки:

 природний рівень помилок – 5% від загальної кількості

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

 

13

Інші процедури (уточнити)

-

14

Разом, гривень

 

Попередні розрахунки:

а)для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):

16 осіб х3,75 годин х8,29 грн. = 497,4 грн.

б) для фізичних осіб-підприємців:

97 осіб х0,35 годин х8,29 грн. = 281,4 грн.

РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 778,8 грн.

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

113

16

Сумарно, гривень

Сумарно з урахуванням виправлених похибок

 

778,8 грн. х1,05

=817,74 грн.

Х

4088,7грн.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:

 

1.     Соледарська міська рада.

                            (назва державного органу)

Соледарська міська рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.

2.     Бахмутська об’єднана державна податкова інспекція головного управління ДФС у Донецькій області .(попередні розрахунки)

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікропідприємств)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

0,1

14,40

1

113

162,72

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

 

 

 

 

 

камеральні

 

 

 

 

 

виїзні

 

 

 

 

 

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

 

 

 

 

 

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

 

 

 

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

0,5

14,40

4

113

3254,4

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

 

 

 

 

 

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

3417,12

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

17085,6

_________

   * Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0,0 грн.

(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка)

дані рядка 8 пункту 3 цього додатка

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

817,74 грн.

(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка)

4088,7 грн.

дані рядка 16 пункту 3 цього додатка

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

817,74 грн.

(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці)

4088,7 грн.

сума рядків 1 та 2 цієї таблиці

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

3417,12 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

17085,6 грн.

дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва ” цього додатка

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

4234,86 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

21174,3 грн.

сума рядків 3 та 4 цієї таблиці

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

 

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.

1.                Зменшення ставок податку.

1.1.         Податок на нерухому майно, відмінне від земельної ділянки.

Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України.

Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 3,0% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.

Таким чином, прийняття ставки податку на нерухомість у місті Соледар у розмірі 1,0% є вже не максимально допустимою  ставкою (пом’якшений захід запроваджено), що передбачена Податковим Кодексом зі змінами та доповненнями.

Пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єкти господарювання в залежності від місця розташування об’єкту нерухомості (наприклад: центр, промислова зона, вся інша територія), може бути запропонована після отримання Генерального плану міста з розбивкою по зонах.

1.2.         Єдиний податок.

Відповідно до Податкового кодексу України фіксовані ставки єдиного податку встановлюються міською радою:

-                     для першої групи платників єдиного податку – у межах 10 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року;

-                     для другої групи платників єдиного податку – у межах 20 відсотків   розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року.

Таким чином, прийняття ставок єдиного податку для першої групи платників у розмірі 8 відсотків та для другої групи – у розмірі 18 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового року, є вже не максимально допустимими  ставками (пом’якшений захід запроваджено).

2.                Спрощення адміністративних процедур з регулювання.

Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та єдиного податку (визначається виключно нормами Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями).

Таким чином, Соледарська міська рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур по регулюванню.

 

 

Начальник відділу

економіки та прогнозування                                                                  І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення Соледарської міської ради «Про погодженнярозмірубатьківської плати та встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледара на 2016-2017навчальнийрік»

 

Назва регуляторного акта «Про погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за навчання, в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік»

 

Розробник регуляторного акта

Директор початкового спеціалізованого мистецького навчальногозакладу Музична школа м.СоледараКонопленко Л.І.

Відповідальна особа Корж Т.Л.

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, ст.26 Закону України від 22.06.2000 №1841-III«Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» розмір плати батьківза   навчання  у  державних  школах  естетичноговихованнядітей,  додатковіпільги з плати за навчаннявизначаються  один  раз  на  рікзасновникомцього закладу. Таким чином, погодивши розмір батьківської плати за навчання та встановивши категорії дітей, яким надаються пільги, органи місцевого самоврядування запровадять максимально ефективну для окремого регіону систему оплати.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом прийняття рішення, полягає у погодженні розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів. У зв’язку з делегуванням повноважень на державному рівні погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання, на території м.Соледара, ця проблема потребує вирішення шляхом прийняття відповідного проекту рішення. 

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття цього регуляторного акту є погодження розміру батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»і в межах визначених нею граничних розмірів оплати. А також встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів та потребує вирішення шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- відповідає потребам у вирішенні проблем;

- погоджує розмір батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік;

- встановлює категорії дітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть такі механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

- погодження розміру батьківської плати за навчання в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік;

- встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить погодження розміру батьківської плати за навчання в початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2016-2017 навчальний рік та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах, встановлення категорій дітей, яким надаються пільги щодо батьківської  плати  за  навчання.

Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6. Очікувані результати прийняття акта

Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси учасників навчально-виховного процесу початкового спеціалізованого мистецького навчальногозакладу Музична школа м.Соледара, місцевого самоврядування.

 

7. Показники результативності акта

1.Стабільність контингенту учнів початкового спеціалізованого мистецького навчальногозакладу Музична школа м.Соледара.

2.Рівень поінформованості учасників навчально-виховного процесу з основних положень регуляторного акту.

8. Строк дії акта

Регуляторний акт набирає чинності з 01.09.2016 року і діє до завершення 2016-2017 навчального року.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Результативність даного регуляторного акта відстежуватиметься відділом бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради, директором початкового спеціалізованого  мистецького навчального закладу Музична школа м.Соледара. Строк проведення повторного відстеження – 6 місяців з дня набрання чинності регуляторного акта.

 

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів                                           Т.Л.Корж

 

Аналіз  регуляторного впливу  проекту рішення міської ради «Про встановлення  розмірів ставок місцевих податків та зборів на 2016 рік»

 

 

1.Визначення проблеми, що пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання.

Відповідно до статті 26 Закону України від 21травня 1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, розділу І  п. 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України, з внесеним до нього змінами, повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на міську раду. Таким чином,при запровадженні місцевих податків і зборів органам місцевого самоврядування на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну, для окремо взятого регіону, систему справляння місцевих податків і зборів.

Проблему, що планується розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у встановленні ставок місцевих податків і зборів згідно з чинним законодавством, що, в свою чергу, забезпечить стабільність та збільшення надходжень до міського бюджету.

 2.Визначення цілей державного регулювання.

         Впровадження регуляторного акту дозволить забезпечить реалізацію державної політики у податковій сфері, спрямовану на поповнення доходної частини міського бюджету.

3.Оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів. У зв'язку з делегуванням повноважень на державному рівні щодо встановлення ставок місцевих податків і зборів на території громади м. Соледара, ця проблема потребує врегулювання шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

4.Опис механізмів та заходів, що пропонуються для вирішення проблеми.

Наслідками прийняття даного регуляторного акту будуть наступні механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     впорядкування справляння місцевих податків і зборів у м. Соледарі відповідно до вимог чинного законодавства;

-                     збільшення надходжень до міського бюджету.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття рішення.

         Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення  у відповідність до чинного законодавства розмірів ставок місцевих і зборів у м. Соледарі.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення.

Головним чинником результативності даного регуляторного акту є впорядкування сплати місцевих податків і зборів, стабілізація та збільшення надходжень до міського  бюджету на виконання власних повноважень.

7.Обгрунтування  запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта – необмежений. Зміни та доповнення  можуть вноситися  у разі зміни діючого законодавства, або за підсумками аналізу відстеження результативності регуляторного акту.

8. Визначення показників  результативності  регуляторного акта.

Показником результативності прийняття рішення є збільшення надходжень до бюджету м. Соледар.

9.Визначення заходів відстеження результативності  рішення.

Тип відстеження – базове.

Строк проведення повторного відстеження 1 рік з дня набрання чинності даним регуляторним актом.

 

Начальник відділу економіки

та прогнозування                                                                          І.І. Рудченко

 

 

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу рішення Соледарської міської ради «Про погодженнярозмірубатьківської плати та встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальнийрік»

 

Назва регуляторного акта«Про погодженнярозмірубатьківської плати та встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледарана 2015-2016 навчальнийрік»

 

Розробник регуляторного акта

Директор початковогоспеціалізованогомистецькогонавчальногозакладуМузична школа м.СоледараКонопленко Л.І.

Відповідальна особа Корж Т.Л.

 

1. Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Відповідно до ст.26 Закону України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, ст.26 Закону України від 22.06.2000 №1841-III«Про позашкільну освіту» із внесеними до нього змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»розмір плати батьківза   навчання  у  державних  школах  естетичноговихованнядітей,  додатковіпільги з плати за навчаннявизначаються  один  раз  на  рікзасновникомцього закладу. Таким чином, погодивши розмір батьківської плати за навчання та встановивши категорії дітей, яким надаються пільги, органи місцевого самоврядування запровадять максимально ефективну для окремого регіону систему оплати.

Проблема, яку планується розв’язати шляхом прийняття рішення, полягає у погодженні розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів. У зв’язку з делегуванням повноважень на державному рівні погодження розміру батьківської плати та встановлення категорій дітей, яким надаються  пільги  щодо  батьківської  плати  за  навчання, на території м.Соледара, ця проблема потребує вирішення шляхом прийняття відповідного проекту рішення. 

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття цього регуляторного акту є погодження розміру батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний ріквідповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 №374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей»і в межах визначених нею граничних розмірів оплати. А також встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою існуючих нормативних актів та потребує вирішення шляхом прийняття відповідного регуляторного акту.

Обраний спосіб:

- відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- відповідає потребам у вирішенні проблем;

- погоджує розмір батьківської плати за  навчання в початковому спеціалізованому  мистецькому навчальному закладі Музична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальний рік;

- встановлюєкатегоріїдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Наслідком прийняття регуляторного акту будуть такі механізми і заходи, що забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

- погодженнярозмірубатьківської платиза навчання в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледарана 2015-2016 навчальнийрік;

- встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання, в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледарана 2015-2016 навчальнийрік.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить погодження розмірубатьківської плати за навчання в початковому спеціалізованомумистецькомунавчальномузакладіМузична школа м.Соледара на 2015-2016 навчальнийрікта надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах, встановленнякатегорійдітей, якимнадаютьсяпільгищодобатьківської  плати  за  навчання.

Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету.

6. Очікувані результати прийняття акта

Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси учасників навчально-виховного процесу початковогоспеціалізованогомистецькогонавчальногозакладуМузична школа м.Соледара, місцевого самоврядування.

 

7. Показники результативності акта

1.Стабільність контингенту учнівпочатковогоспеціалізованогомистецькогонавчальногозакладуМузична школа м.Соледара.

2.Рівень поінформованості учасників навчально-виховного процесу з основних положень регуляторного акту.

8. Строк дії акта

Регуляторний акт набирає чинності з 01.09.2015 року і діє до завершення 2015-2016 навчального року.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Результативність даного регуляторного акта відстежуватиметься відділом бухгалтерського обліку та звітності Соледарської міської ради, директором початкового спеціалізованого  мистецького навчального закладу Музична школа м.Соледара. Строк проведення повторного відстеження – 6 місяців з дня набрання чинності регуляторного акта.

 

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів                                   Т.Л.Корж

 

 

 

   

Яндекс.Метрика