Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення  міської ради                                                                                      

                                                                                     23.02.2017 № 7/3- 92

                                                                                     додаток № 1   

 

                                               ПОЛОЖЕННЯ

    про військово-облікове бюро Соледарської міської ради

 

                                            І. Загальні положення

      1. Військово-облікове бюро Соледарської міської ради (далі – ВОБ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно  до  Закону України « Про місцеве самоврядування у Україні». Бюро є виконавчим ор-ганом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпо-рядкованим виконавчому комітету Соледарської міської ради, Бахмутському Об´єднаному Міському Військовому Комісаріату ( далі – ОМВК), міському голові.

      2. Головною метою ВОБ є забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов´язаних адміністративно- територіальних одиниць Соледарської міської ради (об´єднаної територіальної громади) (далі-ОТГ).

3. ВОБ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про мобілізацію та  мобілі-заційну підготовку», Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов´язаних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від  07 грудня 2016 року № 921,   наказами Міністерства оборони України, актами Президента України; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови, цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про ВОБ , яким регулюється  його організаційно-правовий статус,  штатна чисельність бюро затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці бюро затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність бюро становить – 2 шт. одиниці:

завідувач ВОБ   - 1 шт. од.,

діловод              - 1 шт. од.

6. Працівники ВОБ призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

7.  Посадові інструкції працівників ВОБ, у тому числі завідувача, розробляються завідувачем ВОБ та затверджуються  міським головою.

8. ВОБ правами юридичної особи не володіє.  Має  штамп ВОБ, не має свого бланку. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування , організаціями, установами, підприємствами , громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб бюро використовується кругла печатка загального відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

 9. Ліквідація та реорганізація ВОБ здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

10. Повне найменування ВОБ: Військово-облікове бюро  Соледарської міської ради.

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м. Соледар, вул.Паркова, 3-А.

Тел. (0627) 442064 факс. (0627) 442065 адреса електронної пошти: ispolkom@solerada.gov.uа, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                                    ІІ. Основні завдання бюро

12.Ведення військового обліку призовників і військовозобов´язаних адміністративно-територіальних одиниць Соледарської міської ради ОТГ.

13.Документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов´язаних.

14.Здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозо-бов´язанами встановлених правил військового обліку.

 

          ІІІ. Функції  бюро

15. Здійснення:

1) взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до Соледарської ОТГ тільки після їх взяття на військовий облік у Бахмутському ОМВК;

2) зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість ( адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця  про-живання тільки після їх зняття з військового обліку в Бахмутському ОМВК;

3) виявлення призовників і військовозобов´язаних, які проживають на території Соледарської ОТГ, і не перебувають  на військовому обліку, взяття таких призовників і військовозобов´язаних на персонально-первинний облік та направлення до Бахмутського ОМВК для взяття на військовий облік;

4) оповіщення на вимогу Бахмутського ОМВК призовників і військо-возобов´язаних про їх виклик до ОМВК і забезпечення їх своєчасного прибуття;

5) постійної взаємодії з Бахмутським ОМВК  щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військово-зобов´язаних з обліковими даними ОМВК, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов´язаних;

6) у п´ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов´язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади та надсилання щомісяця до 5 числа до Бахмутського ОМВК повідомлення  про зміну облікових даних;

7) звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов´язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов´язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють ( навчаються), що перебувають на території Соледар-ської міської ради, а також із будинковими книгами ( даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням ( перебуванням) призовників і військовозобов´язаних шляхом подвірного обходу;

8) звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебу-вають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними Бахмутського ОМВК( після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені ОМВК;

9) складання і подання щороку до 1 грудня до Бахмутського ОМВК списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

10) приймання під розписку від призовників і військовозобов´язаних їх військово-облікових документів  для подання до ОМВК для звіряння з картками первинного обліку;

11) постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території ОТГ Соледарської міської ради, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз´яснювальної роботи;

12) інформування ОМВК про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

13) повідомлення щомісяця до 5 числа Бахмутський ОМВК про реє-страцію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів;

14) ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов´язаних та звіряння обліко-вих даних з даними Бахмутського ОМВК.

 

16. Забезпечення:

1) перевірки дійсності та належності військово- облікових документів призовників і військовозобов´язаних їх власникам, наявності відміток про взяття на військовий облік у Бахмутському ОМВК і своєчасність їх прибуття у ВОБ міської ради;

2) оформлення карток первинного обліку;

3) зберігання карток первинного обліку в алфавітному порядку за такими групами:

перша група- картки первинного обліку військовозобов´язаних офіцерського складу;

друга- картки первинного обліку військовозобов´язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя- картки первинного обліку призовників;

четверта- картки первинного обліку військовозобов´язаних- жінок;

п´ята група- картки первинного обліку призовників і військовозо-бов´язаних, знятих( виключених ) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов´язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі;

4) щомісяця до 5 числа надсилання до ОМВК повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов´язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно- територіальної одиниці,та військовозобов´язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями;

5) направлення призовників і військовозобов´язаних, які вибувають за межі України на постійне місце проживання до військового комісаріату для зняття їх із військового обліку та вилучення військово-облікових документів;

6) звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов´язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов´язаних підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють ( навчаються), що перебувають на території ОТГ Соледарської міської ради, а також з будинковими книгами ( даними реєстраційного облі-ку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням ( перебуванням) призовників і війсь-ковозобов´язаних шляхом подвірного обходу;

7) внесення до карток первинного обліку призовників і військо-возобов´язаних змін облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилання щомісяця до 5 числа до ОМВК повідомленнями про зміну облі-кових даних;

8) внесення результатів звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними особових карток призовників і військовозо-бов´язаних підприємств, установ та організацій до журналу обліку резуль-татів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов´я-заних та звіряння облікових даних з даними комісаріату;

9) у разі отримання розпорядження міського військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов´язаних про їх явку на при-зовні дільниці( пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов´язаних: відбирання карток первинного обліку зазначених у розпорядженні осіб;   

здійснення оповіщення зазначених у розпоряджені призовників і військовозобов´ язаних за місцем їх проживання під їх особистий підпис у картках первинного обліку. У разі відсутності призовників і військо-возобов´язаних за місцем їх проживання доводять вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких вони проживають;

письмового повідомлення Бахмутського ОМВК про результати оповіщення та виконання вимог законодавства призовниками і військово-зобов´язаними та власниками будинків;

 контролю за прибуттям призовників і військовозобов´язаних за викликом до ОМВК;

17. Висвітлення в ЗМІ інформаційно – аналітичних матеріалів з нап-рямків роботи бюро.

         18.Складання статистичних та інших звітів.          

 

ІV. Права працівників ВОБ

 

         19. Працівники ВОБ у межах компетенції мають право:

         підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

          представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах,  установах, організаціях, на підприємствах за дорученням керівництва міської ради ;

         одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію , а у разі потреби -   відповідні документи;

         здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

         проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

         вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи бюро ;

         брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

                                   V. Організація роботи ВОБ

20. Робота ВОБ ведеться :

згідно з квартальними планами, що складаються на основі перспек-тивних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ ВОБ, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

21.ВОБ очолює завідувач, який здійснює керівництво діяльністю ВОБ і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на бюро завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

22. ВОБ поліпшує результативність своєї роботи, застосовуючи результати аудитів, аналіз з боку керівництва та виконуючи коригувальні та запобіжні дії.

 

 

                    VІ. Взаємодія працівників бюро

23.Працівники при вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіють з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітично-інформаційних матеріалів;

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради:

  загальним відділом  щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ, ведення діло-водства та архівної справи;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи , участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах;

кадровою службою щодо оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення та нарахування заробітної плати;

3) Бахмутським ОМВК щодо надання звітності,  обміну інформацією та відповідною документацією;

4)  старостами сіл та селищ ОТГ з питань військового обліку;

5) органами Національної поліції з питань звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов´язку для їх розшуку, зат-римання і доставки до Бахмутського військового комісаріату;

6) іншими виконавчими органами міської ради,  підприємствами , організаціями та установами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради.

 

  VІІ. Відповідальність працівників бюро

 

24.Працівники ВОБ несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

25. За порушення трудовоїта виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

Завідувач військово-обліковим бюро                                      Н.Г.Шикарева

 

 

Секретар міської ради                                                                                   С.М.Редченко

   

Яндекс.Метрика