Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

23.02.2017 № 7/3- 89

                    

                                               

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб

Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

  1. Відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб Соледарської міської ради (далі – відділ) утворюється рішенням міської ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування у Україні». Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкова-ним виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов’язків заступнику міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

         2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам (фізичним особам).   

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України», Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської міської ради   її виконавчого комітету, розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ, яким регулюється  його організаційно-правовий статус, штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Загальна чисельність відділу становить – 2 шт. одиниці:   

начальник відділу - 1 шт. од.,

спеціаліст              - 1 шт. од.  

6. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.  

7. Посадові інструкції працівників відділу розробляються начальником відділу та затверджуються заступником міського голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

 

8. Відділ правами юридичної особи не володіє. Має бланк відділу, штампи для реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб.  Для листування з органами державної влади, органами  місцевого самоврядування, організаціями, установами, підприємствами, громадянами тощо використовується бланк відділу; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка відділу з реєстрації місця проживання фізичних осіб або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.    

 9. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради.

10. Повне найменування відділу: відділ з реєстрації місця проживання фізичних осіб Соледарської міської ради.  

11. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область,                        м. Соледар, вул. Паркова, 3А.    

Поштова адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область,                        м. Соледар, вул. Преображенська, 24.    

Тел. (0627) 442513, адреса електронної пошти: propiska@solerada.gov.uа      

                                      

ІІ. Основні завдання відділу

12. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб:   

здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання / перебування фізичних осіб на території міста Соледар;

формування та ведення реєстру територіальної громади;  

передачі інформації та / або внесення в установленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання / перебуван-ня до Єдиного державного демографічного реєстру.

 

ІІІ. Функції  відділу

13. Здійснює:

реєстрацію місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб у місті;

перереєстрацію місця проживання або місця перебування фізичної особи;

передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання / перебуван-ня до Єдиного державного демографічного реєстру;

обробку персональних даних заявників (за їх згодою), що містяться в документах поданих для реєстрації, та забезпечує захист цих даних від незакон-ної обробки, а також від незаконного доступу до них;

заходи щодо підвищення ефективності роботи відділу у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб.

14. Забезпечує формування та ведення реєстру територіальної громади.

15. Готує пропозиції з удосконалення процедури формування та реалізації державної політики у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб.

16. Організовує та проводить роботу з підвищення кваліфікації працівників відділу.

17. Розробляє проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету,  проекти розпоряджень міського голови та інших нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

18. Готує звітні та статистичні матеріали щодо роботи відділу.

19. Забезпечує ведення діловодства та зберігання документів відповідно до чинного законодавства України.

20. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції відділу.

21. Висвітлення в ЗМІ інформаційно-аналітичних матеріалів з напрямків роботи відділу.

22. Забезпечує доступ до публічної інформації, розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Соледарської міської ради, консультацій під час оформлення запитів у межах повноважень відповідно до встановленого порядку.  

23. Надає адміністративні послуги:

1) зняття з реєстрації місця проживання;

2) реєстрація місця проживання /перебування;

3) видача довідки про склад сім’ї з місця реєстрації; 

4) видача довідки про реєстрацію місця проживання особи;

5) видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку;

6) видача довідки про забезпеченість житловою площею (склад сім’ї, технічні характеристики житла, розмір платежів);

7) видача довідки про склад сім’ї наймача та займане ним приміщення;

8) видача довідки про склад сім’ї громадянина, що мешкає у житловому приміщенні (кімнаті, кімнатах) у гуртожитку, та займані ними приміщення;

9) видача довідки з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію.

24. Реєстрацію і облік вхідної та вихідної кореспонденції.

 

ІV. Права працівників відділу

25. Працівники відділу у межах компетенції мають право:  

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;  

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, установах, організаціях, на підприємствах за дорученням керівництва міської ради;  

запитувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, інформацію (довідки, копії документів тощо), необхідну для проведення реєстрації, у разі відсутності доступу до відповідних інформаційних систем, документів та/або у разі, якщо відповідні документи не були подані заявником;

вимагати від суб’єктів звернення (фізичних осіб) подання документів у повному обсязі, передбаченому чинним законодавством, та надання достовірної інформації.

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію, а у разі потреби – відповідні документи;   

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.  

 

V. Організація роботи відділу

26. Робота відділу ведеться:

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.  

27. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділу і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією. Спеціаліст відділу підпорядкований начальнику відділу, йому підзвітний та підконтрольний. У разі відсутності начальника відділу його обов’язки та відповідальність за виконання покладених на відділ завдань покладається на спеціаліста цього ж відділу.

28. Особа, яка призначається на посаду начальника відділу, повинна мати вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій-ним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах – не менше 3 років, володіти державною мовою та навичками роботи на комп’ютері. 

          

VІ. Взаємодія працівників відділу 

29. Працівники при вирішенні питань у межах наданих повноважень взаємодіють з:  

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних / інформаційних матеріалів;   

2)   виконавчими органами Соледарської міської ради:

загальним відділом щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ, ведення діловодства та архівної справи;

організаційним відділом щодо щомісячного планування роботи, участі у сесіях міської ради, нарадах та інших заходах; 

кадровою службою щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації, декларування доходів, оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічно-го забезпечення та виплати заробітної плати;

юридичною службою щодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань відділу;

оператором електронно-обчислювальних та обчислювальних машин щодо планування роботи та інформаційного наповнення офіційного веб-сайту;

3) іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями та установами незалежно від форм власності щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання доручень керівництва Соледарської міської ради;

4) управліннями та департаментами Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військово-цивільної адміністрації,територіальними органами Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України, Державної фіскальної служби України, Державної міграційної служби України, Державної служби статистики України, відділеннями фондів соціального страхування, Артемівським міським центром зайнятості та їх посадовими особами, іншими органами виконавчої влади, виконавчими органами Артемівської райдержадміністрації, громадянами з питань, що відносяться до компетенції відділу.

 

VІІ. Відповідальність працівників відділу   

30. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.  

31. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Начальник відділу з реєстрації місця                                                 І.С.Тарасова

проживання фізичних осіб

 

Секретар міської ради                                                                        С.М.Редченко

   

Яндекс.Метрика