Коронавірус

   

Рубрики  

   

   

Пошук  

   

Рекомендуємо відвідати  

Бюджет участі

   

 
   

Увійти/Вийти  

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                               Рішення  міської ради

                                                                                    

23.02.2017№7/3- 94

 

ПОЛОЖЕННЯ

про організаційний відділ Соледарської міської ради

 

І. Загальні положення

 

1. Організаційний відділ  Соледарської міської ради (далі – відділ ) утворюється рішенням Соледарської міської ради відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування у Україні”. Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові та безпосередньо за розподілом обов»язків секретарю міської ради.

2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади  через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України , законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про органи самоорганізації населення», актами Президента України , Кабінету Міністрів України; Інструкцією з діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів ; регламентами Соледарської міської ради та її виконавчих органів, рішеннями Соледарської міських радиі йоговиконавчогокомітету, розпорядженнями Соледарського міського голови,  цим Положенням та іншими нормативно - правовими актами , що регламентують діяльність у межах наданих повноважень.

4. Положення про відділ , яким регулюється  його організаційно-правовий статус, штатна чисельність відділу затверджуються рішенням Соледарської міської ради; структура та фонд оплати праці відділу затверджується розпорядженням міського голови.

5. Структура і штатний розпис організаційного відділу затверджується у всановленому законодавством порядку.

6. Загальна чисельність відділу складає три штатних одиниці.

7. Працівники відділу призначаються на посаду і звільняються з посади за розпорядженням міського голови в установленому законодавством порядку.

8. Посадові інструкції працівників відділу, у тому числі начальника, розробляються начальником відділу та затверджуються за розподілом обов’язків секретарем міської ради.

9. Відділ правами юридичної особи не володіє, не має свого бланку.Має круглу печатку. Для листування з органами державної влади, органів місцевого самоврядування , організаціями, установами, підприємствами , громадянами тощо використовується бланк Соледарської міської ради; для скріплення підпису посадових осіб відділу використовується кругла печатка організаційного відділу або гербова печатка Соледарської міської ради в залежності від статусу документа.

10. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення Соледарської  міської ради .

11. Повне найменування відділу: організаційний відділ Соледарської міської ради.Скорочене найменування: організаційний відділ.

12. Юридична адреса відділу: 84545, Україна, Донецька область, Бахмутський район, м.Соледар, вул.Паркова, 3-А.

Тел.(06274)4-25-57,адреса електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

 

ІІ. Основні завдання відділу

 

13.Організаційне забезпечення пленарних засідань міської  ради, діяльності  депутатів, постійних комісій міської ради .

14. Аналіз суспільно-політичних процесів на території міської ради.

15. Сприяння  виконавчим органам міської ради в їх зв'язку з політич-ними  партіями,  громадськими  організаціями  і  засобами  масової інформації.

16. Координація діяльності органів самоорганізації населення.

17. Здійснення контролю за виконанням рішень Соледарської міської ради,рішень виконкому Соледарської міської ради, розпоряджень міського голови з питань, які входять до компетенції організаційного відділу.

 

ІІІ.Функції відділу

 

18. Надання :

1) адміністративної послуги щодо видачі копії рішення Соледарської міської ради;

2) консультацій, правової допомоги  громадянам у межах наданих повноважень;

3) практичної допомоги депутатам  міської ради щодо здійснення ними повноважень і в організації звітів на зустрічах з виборцями (надає їм інформаційні і довідкові матеріали).

4) допомоги постійним комісіям міської ради у підготовці їх засідань,   організує обговорення проектів рішень ради, внесених на розгляд сесій, на спільних і роздільних засіданнях постійних комісій;

5) методичної допомоги в проведенні референдумів, зборів громадян, громадських слухань з актуальних питань життя громади.

19.Забезпечення:

підготовки і проведення сесій міської ради, депутатських днів;

реєстрації рішень міської ради;

оформлення документів сесій міської ради та направлення рішень міської ради виконавцям ;

контролю за виконанням рішень міської ради;

контролю за виконанням доручень виборців, внесених на зустрічах з депутатами;

доступу до публічної інформації відповідно до встановленого порядку,

своєчасного оприлюднення проектів рішень у межах наданих повноважень;

підготовки регуляторних актів для прийняття у межах наданих повноважень та відстежує їх виконання;

захисту персональних даних при їх обробці;

зберігання та оформлення документації відділу;

охорони особистих і майнових прав громадян ;

підготовкадокументів щодо нагородження відзнаками вищого рівня;

здійснює інформаційне наповнення офіційного веб-сайту міської радиу межах наданих повноважень;

роботи органів самоорганізації населення ;

зберігання печатки відділу та правильність її використання;

роботи з ведення діловодства, складання та оформлення номенклатури справ;

ділового листування; зберігання документів;

вживання заходів, у межах наданих повноважень щодо запобігання та протидії корупції..

20. Сприяння:

організації залучення населення територіальної громади Соледарської міської ради до участі у конкурсах проектів розвитку місцевого самоврядування;

виборчим комісіям в питаннях матеріально-технічного забезпечення виборчих дільниць при проведенні виборів всіх рівнів.

21.Здійснення:

аналізу діяльності політичних партій і громадських організацій у місті, розроблює пропозиції щодо проведення заходів, спрямованих на взаємодію Соледарської міської ради та її виконавчих органів з політичними партіями і громадськими організаціями в справі здійснення соціально-економічних реформ, побудови демократичної правової держави;

перевірку проектів рішень, які вносятся на сесії Соледарської міської ради, у відповідності до порядку підготовки та надання проектів рішеньСоледарської міської ради;

розгляду звернень громадян, підготовки відповідних довідок і пропозицій, у межах наданих повноважень;

передплати по міській раді;

координації діяльності органів територіально – громадської самоорганізації населення ( вуличні, домові комітети );

22. Організація:

проведення звітів міського головипро свою работу на відкритих зустрічяхперед об’єднаною територіальною громадоюСоледарської міської ради;

23.Складання:

оперативного плану основних заходів міської ради та її виконавчих органів;

статистичних звітів у межах повноважень.

 

ІV. Права  працівників відділу

 

24. Працівники відділу у межах компетенції мають право:

підписувати, узгоджувати, посвідчувати, візувати документи;

представляти міську раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, правоохоронних органах, установах, організаціях, на підприємствах за дорученням керівництва міської ради ;

одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій необхідну інформацію , а у разі потреби -   відповідні документи;

здійснювати перевірки  підприємств, установ та організацій за дорученням керівництва міської ради;

проводити в установленому порядку наради та інші заходи;

вносити на розгляд керівництва міської ради пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу ;

брати участь у роботі сесій міської ради, засіданнях виконкому, нарадах та інших заходах, що проводяться міською радою та її виконавчими органами.

 

V. Організація роботи відділу

 

25. Робота відділу ведеться :

згідно з квартальними та місячними планами, що складаються на основі перспективних та квартальних планів роботи міської ради та її виконкому, доручень керівництва, функцій відділу;

згідно з номенклатурою справ відділу, інструкцією з ведення діловодства Соледарської міської ради та її виконавчих органів.

26. Відділ очолює начальник, який здійснює керівництво діяльністю відділом і виконує функції керування документацією, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та за забезпечення дотримання встановленого порядку роботи з документами в міській раді, згідно з посадовою інструкцією.

 

VІ. Взаємодія працівників відділу

 

27. При вирішенні питань у межах наданих повноважень працівники взаємодіють з:

1) керівництвом міської ради щодо отримання доручень та надання аналітичних\інформаційних матеріалів; підготовки проектів організаційно-розпорядчих документів;

2) виконавчими органами Соледарської міської ради: 

загальним відділом щодо розгляду звернень громадян, запитів на публічну інформацію; участі в особистому прийомі громадян міським головою, у засіданнях виконкому, нарадах; виконання контрольних документів; складання номенклатури справ , ведення діловодства і архівної справи ;

юридичнимвідділомщодо погодження організаційно-розпорядчих документів та отримання правової допомоги при вирішенні завдань відділу;

спеціалістом з кадрової роботи щодо формування кадрового резерву, проведення щорічної оцінки, атестації, підвищення кваліфікації; декларування доходів; оформлення відпусток, відряджень;

відділом бухгалтерського обліку та звітності щодо матеріально-технічного забезпечення та нарахування заробітної плати;

відділом економічногорозвитку, торгівлі та інвестиційщодо надання звітів про виконання квартальних планів та Програми соціально-економічного розвитку Соледарської міської об’єднаноїтериторіальної громади;

3) іншими виконавчими органами міської ради, органами державної виконавчої влади , місцевого самоврядування, правоохоронними органами, підприємствами , організаціями та установами щодо обміну інформацією та відповідною документацією в процесі виконання основних завдань та доручень керівництва міської ради;

4) керівниками виконавчих органів міської ради щодо забезпечення своєчасного надання матеріалів для наповнення рубрик офіційного веб-сайту Соледарської міької ради згідно з Регламентом надання інформації на офіційний веб-сайт та контролю за змістом, актуальністю та якістю матеріалів, що надаються для розміщення на офіційному веб-сайті Соледарської міської ради.

VІІ. Відповідальність  працівників відділу

 

28. Працівники відділу несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки посадової особи органів місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.

29. За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

 

Начальник організаційного відділу                                           О.С. Кононченко

 

 

Секретар міської ради                                                                    С.М.Редченко

   

Яндекс.Метрика